´├┼╬╔ď┼ ▄ď¤ď ď┼╦Ëď:


---------------------------------------------------------------
 © Copyright Ramunas Jaras
 Email: jararamu@takas.lt
 Date: 8 May 1999
---------------------------------------------------------------


Labas rytas! Tai jau ankstyvas rytas!
T┴ ryt┴ jis atsibunda pla╔iai ir nusi└iovauja. Jo vardas - Steponas, virtuv╠je
jis verda vanden┬.
Atidaro lang┴, pamato u└ kampo nykstant┬ sijono gabal┴, po langais - └mogaus
didumo Ďun┬. Steponas palieka lang┴ atidaryt┴.
Steponas trukteli virykl╠s rankenas - ko taip ilgai verda - ir traukia
┬ voni┴, ╔ia └vilgteli aukĎtyn, └vilgteli └emyn ir valosi dantis.
Ranka teka vanduo, laĎa ant └em╠s.
Vonioje Steponas rÍ└ia kalb┴ sau ┬ veidrod┬. Óod└iai sunkiai eina iĎ burnos
pro Ďepetuk┴, bet jis └eria juos kaip skiedras.
Stepono monologo fragmentas:
- AĎ └inau Ďit k┴ - jie jau gul╠s bej╠giai, o mano dantys tik v╠l apsitrauks
nauja neĎvarum█ pl╠ve! Jie v╠liau ieĎkos smarki█ kaip griaustinis └aib█,
o aĎ tik iĎsitrauksiu iĎ kiĎen╠s Ďepetuk┴! Tai - skirtumas tarp manÍs ir
j█, - Steponas duria pirĎtu ┬ veidrod┬, blyksteli keista Ďviesa.
Steponas prisimin╠ k┴ tuoj tuoj darys, staigus rytme╔io ┘pas iĎsisklaid╠
tarsi v╠jas, Steponas susirauk╠.
Jis iĎgirdo, kaip u└ sienos sugirg└d╠jÍs praslinko liftas.
-Vienas └mogus, - tar╠ l╠tai, - vienas └mogus. - Ir tai buvo paskutiniai
jo kalbos └od└iai.
Vanduo be garso kaps╠jo ┬ kriaukl╠s skylÍ, ir naktis buvo jau seniai pasibaigusi,
- tai buvo rytas. Tai jau ankstyvas rytas! - AĎ eisiu ┬ miest┴! - iĎsiĎiepdamas
suĎuko jis. - Kur paskyriau pasimatym┴ Terapijai! - tar╠ Steponas ir ╠jo.

Aplinkui geso br┘kĎniuoti nam█ langai, iĎ nam█ stog█ kyĎojo antenos, kai
kur augo med└i█, ta╔iau ir tie pliki, be lap█, - buvo └iema, dvideĎimtojo
am└iaus galas.
Úia pat ritosi maĎinos - maĎina puiki, ratai nuostab┘s - s╠dintieji u└
vair█ linksmai kraip╠ galvas ir plazdeno v╠liav╠l╠mis. D└er└giantys d┘m╠
sunkiablozinai - jie, skleisdami d┘m█ ir kamuoli█ g┘sius. Gatv╠je kv╠puoti
dar╠si sunkiau, gird╠josi p╠s╔i█j█ └ingsni█ kaukĎkesys, nesigird╠jo ta╔iau
j█ └vilgsni█ dzings╠jimo.
- Kokia laim╠, - tar╠ Steponas, - kokia laim╠, tuoj aĎ iĎvysiu Terapij┴.

Steponas perlipo tvor┴, s╠do ┬ autobus┴, atva└iavo prie ap└valgos bokĎto.

Jis ┬lipo ┬ stiklin┬, aptaĎkyt┴ purvu lift┴, paspaud╠ ranken╠les. Liftas
sugirg└d╠jo, kyla aukĎtyn. Steponas u└vert╠ galv┴. Terapija jau buvo ten,
- ji mat╠si iĎ apa╔ios, Steponas nuleido akis. Liftas sustojo, pasislinko
┬ Ďon┴, v╠l ╠m╠ kilti.
- Labas, Terapija, - tar╠ jis.
- Labas, Ugniuk, - tar╠ ji.
Jis paklaus╠:
- Kod╠l Ugniuk?
Terapija parod╠ pirĎtu ┬ emblem┴ ant jo palto - su miestu ir skrendan╔iu
iĎsi└iojusiu raudonu gaid└iu, kuriam vietoj uodegos buvo ugnis. Po emblema
buvo u└raĎas: "SAUGOKITE MIESTß NUO GAISRű!"
Stonas tar╠:
- Kaip gyveni?
- Gerai, - atsak╠ Terapija.
- Gal eime pasi└valgyti po miest┴? - pasi┘l╠ Steponas.
- Kad ir iĎ ╔ia viskas matosi, - Terapija parod╠ pirĎtu ┬ r┘kuose paskendusius
pastatus.
- Atrodo, kad nesimato, - tar╠ Steponas.
Terapija stov╠jo ir lauk╠.
IĎ tikr█j█ ji tik ir tetroĎko nuveikti ka└k┴ naujo, naujo patirti. (Tai
jai vis nepavykdavo. Gr┬└usi namo iĎ kokios nors m╠smal╠s, ji gr╠smingai
dau└ydavo sienas sugniau└tais pirĎtais, r╠kdavo:
- Kod╠l aĎ nenuveikiau nieko naujo, naujo nepatyriau?!)
˛tai tokia Terapija buvo.
Steponas └i┘r╠jo ┬ jos veid┴ ir mirk╔iojo.
IĎ tikr█j█ jam tik tiek ir buvo skirta - └i┘r╠ti ir mirk╔ioti.
˛tai toks Steponas buvo.
Miesto aukĎ╔iausiame pastate dingtel╠jo varpas, prijungtas prie laikrod└io
mechanizmo. Ómon╠s iĎgirdo j┬ ir tar╠:
- Jau vidurdienis. Nuo Ďiol sakysime vienas kitam "laba diena".

Bet diena buvo ┘kanota.
- Óinai, vaikeli, - tar╠ Steponas, monolog█ m╠g╠jas, - eisime mes su tavimi
┬ kavinÍ, iĎgersime karĎtai verdan╔ios kavos, └i┘r╠sime kaip sklaidosi
jos d┘mai prie lub█ ir leisime jai tek╠ti gerkl╠mis. Ir kalb╠sime apie
meilÍ, am└in┴ kaip Óem╠. Kaip Óem╠s planeta ir Ďachtos, smingan╔ios ┬ j┴.
O juk nieko baisaus, tos Ďachtos. Óemei tai tik smulkios adatuk╠s - nieko
daugiau.
Terapija g┘└tel╠jo pe╔iais. IĎ tikr█j█ ji buvo iĎdidi. Palaidi jos plaukai
krito jai ant pe╔i█... ˛tai tokia Terapija buvo.
Liftas sugirg└d╠jo ir pajud╠jo └emyn. Ap└valgos aikĎtel╠ - tai Ďen , tai
ten pagerbta └moni█ koj█, - tolo nuo j█ ┬ dang█.
Jie nusileido ir ╠jo gatve. Steponas slystel╠jo. ˛tai toks Steponas buvo.

Kavin╠je Ďurmuliavo, visur ╔ia juodavo kavos skystis. Ómon╠s s╠d╠jo u└
stal█ ir d└iaug╠si Ďiuo skys╔iu, tod╠l u└eiga taip ir vadinosi - kavin╠.

- ˛tai, pagaliau, Terapija, mes s╠dime u└ vieno stalo, - tar╠ Steponas,
s╠d╠damas u└ vieno stalo su Terapija. - ˛tai, pagaliau, galime paimti vienas
kit┴ u└ rank█, ir mirksint └vakei, mirks╠ti viens kitam paslaptingus └enklus.

Úia pri╠jo kelneris:
- Laba diena. Linkiu maloniai praleisti laik┴. Ko pageidautum╠t?
- Arbatos, - tar╠ Steponas. Terapija tyl╠jo.
- Kaip tai arbatos, - tar╠ kelneris susierzindamas, darydamas keistus judesius
pirĎtais, - ╔ia gi kavin╠.
- Atleiskite, - tar╠ Steponas, - arbata ma└iau kainuoja.
Kelneris dingo.
- Terapija, - tar╠ Steponas, - Ďtai dar kas...
Tuo metu kelneris kerĎydamas pernelyg staigiai suktel╠jo magnetofono ranken┴,
kavin╠ subliuvo.
- CHA-A! - Ďauk╠ garsiakalbiai, - CHA, ANA-A, CHA!!!
Muzika pritilo, bet Steponas jau buvo praradÍs am┴.
- Taip, - burbtel╠jo jis, - taip.
Terapija s╠d╠jo ir lauk╠. Steponas tapo ni┘rus, pad╠jo smakr┴ ant dviej█
kumĎ╔i█, sud╠t█ viens ant kito.
- Terapija, - tar╠ jis. - Papasakosiu tau istorij┴-mint┬, at╠jusi┴ man
Ď┬ryt ┬ galv┴. Ómon╠s - at╠jo man ta mintis - yra sud╠tingi. J█ kojos tik
dvi, ir kopdami ┬ kaln┴ purvinais Ďlaitais, jie pastato vien┴ koj┴ ir ji
laikos tvirtai, jie pastato antr┴ ir jei Ďi paslysta, ir jei pirmoji taip
pat, kabindamiesi └em╠s, dard╠dami neĎvariu └vyru, - buvÍ nesulaikomai
didingi sutv╠rimai - jie guli. Kaip jie gali jud╠ti tokiu primityviu b┘du
- viens du, viens du - kai aplinkui Ďitiek purvo? Tai jiems nedaro garb╠s.

"Nusikalb╠jo", - pagalvojo Terapija.
Steponas ╠m╠si arbatos. Terapija s╠d╠jo perkreipusi l┘pas, └i┘r╠jo ┬ j┬.
O jis gi └i┘r╠jo tik ┬ arbat┴. Steponui buvo nejauku, jis nedr┬so pakelti
aki█ ┬ Terapij┴. "Kod╠l ji taip elgiasi", - galvojo. U└ tai jam
galvoje ╠m╠ gimti begal╠ min╔i█ apie b┘rim┴ iĎ arbatos tirĎ╔i█.
Ir staiga pro duris ┬╠jo dar viena lankytoja. Apsi└valgiusi raudonomis
akimis, pamat╠ Terapij┴.
- Tera, - tar╠ ji ir pasuko prie Terapijos.
- Asta! - tapo aktyvia Terapija, - kaip ╔ia atsiradai?
Asta atsis╠do prie Terapijos. Ji buvo └emesn╠ u└ Terapij┴, tur╠jo samurajaus
veid┴. Steponas kostel╠jo, gudriai, kaip jam atrod╠, Ďypsodamasis tar╠:

- J┘s j┴ vadinate Tera ar Terra?
Jos abi blogom akim pa└i┘r╠jo ┬ j┬. Asta nor╠jo sakyti, bet Terapija pasak╠
pirmoji:
- Nekreipk d╠mesio ┬ Ďit┴ idiot┴, - Terapija pa╠m╠ Ast┴ u└ rankos, - geriau
papasakok, kaip gyveni.
Stepon┴ pritrenk╠ Terapijos epitetas. Jis atĎlijo, jo └andikaulis atkaro.
Jei Steponas b┘t█ netur╠jÍs l┘p█, visi b┘t█ pamatÍ, kad jo virĎutiniai
dantys nesilie╔ia su apatiniais. Steponas apdujÍs steb╠jo Ďi┴ scen┴:
- Ojoj, Terapija, - tar╠ Asta, paimdama Terapij┴ u└ antros rankos, └i┘r╠dama
jai ┬ akis, - viskas ritas velniop.
Terapija paguod╠ Ast┴, kad gal ne.
Asta tÍs╠:
- AĎ... mane iĎmet╠ iĎ darbo, aĎ jau daugiau ten negr┬Ďiu, aĎ praktiĎkai,
- ji pak╠l╠ kairÍ rank┴ prie aki█, jos l┘pos iĎsikreip╠.
- Manyje tiek visko susikaup╠! - l┘└tan╔iu balsu tar╠ Asta ir staigiu judesiu
┬sirÍ└╠ Terapijai ┬ pet┬.
- O be to, - tar╠ nuo peties, - mane paliko Jisai!
Terapija apkabino j┴, patirties pilnu └vilgsniu kar╔iai └i┘r╠jo ka└kur
┬ kamp┴.
Asta raudojo, Terapija s╠d╠jo.
Tai truko ilgai.
Steponas └vilgt ten, └vilgt Ďen ir atsimin╠ voni┴, kurioje val╠si dantis
Ď┬ryt, judes┬ iĎtiestu pirĎtu ┬ veidrod┬, ┬sivaizduojant, kad ten s╠di
nematomas klausytojas. Kur┬ laik┴ Steponas vartaliojo Ď┬ ┬vyk┬ galvoje,
paskui iĎpl╠t╠ akis, ╠m╠ kai k┴ suprasti.
Steponas ap└i┘r╠jo savo pirĎt┴.
˛is pirĎto galas, - suprato Steponas, - Ď┬ ryt┴ prad┘r╠ veidrod┬ kiaurai.

Ten, u└ stiklo stov╠jo irgi Steponas, ir kai veidrodis tapo pradurtas,
Steponas u└ veidrod└io atgijo. Jis ╠m╠ jud╠ti nepriklausydamas nuo Stepono,
esan╔io ╔ia, ir tik iĎ pirmo └vilgsnio atrod╠, kad jie abu juda sinchroniĎkai.
Tai buvo apgaul╠. Vis█ pirma, skyr╠si j█ mintys, paskui └vilgsniai ir galiausiai
- judesiai. Taip, Steponas, esantis Ďioje veidrod└io pus╠je, gal╠jo to
nepasteb╠ti. Bet Steponas anoje pus╠je - atvirkĎ╔iai. Visiems gi aiĎku,
kad b┘damas anapus, gali suprasti daug daugiau.
...Tas momentas, kai veidrodis tapo pradurtas, kai pirĎto galiukas trumpam
pabuvojo ne ╔ia, kuris visk┴ pakeit╠, tas momentas paskui daug reiĎk╠ Stepono
gyvenime.
Jam pasidar╠ baisu - kas dabar bus?
V╠l pasireiĎk╠ barmenas, ┬jungdamas skamb╠ti nepaprasto gro└io muzik┴.

- Laily, laily, - r╠k╠ garsiakalbiai.
Asta sureagavo. Ji staigiai pak╠l╠ galv┴ ir pa└velg╠ Terapijai ┬ akis.

- Te-ra-pi-ja! - suĎuko aĎarota burna, - ar atsimeni, Terapija!
- Atsimenu, atsimenu, - tar╠ Terapija.
- Mes visada Ďokdavome, kai ji grodavo! - suĎuko Asta.
- Atsimenu, atsimenu, - tar╠ Terapija.
- Te-ra-pi-ja! - suĎuko Asta, - mes visada Ďokdavome!.. Visada!.. A!
Asta v╠l ┬sikniaub╠ ┬ Terapij┴, laikydama j┴ u└ atlap█, r╠kdama, kad Ďokdavo.
Muzika iĎ garsiakalbi█ griaud╠jo rami ir tyli. Terapija sujud╠jo, └vilgtel╠jo
┬ Stepon┴ ir iĎ l╠to atsistojo. Asta dunkstel╠jo galva ┬ stal┴. Terapija
iĎ╠jo ┬ kavin╠s vidur┬ ir - pama└u ╠m╠ Ďokti, kraipydama klubus.
Terapija Ďoko.
Diena nepavyko.
Steponas l╠tai, tarsi miglos gabalas, atsistojo.
- AĎ einu iĎ ╔ia, - tar╠ jis sau.
Ir Steponas ╠jo.
Jis vaikĎ╔iojo gatve susiraukÍs, tarsi bandydamas ka└k┴ prisiminti. Jis
atsid┘r╠ prie lifto, truktel╠jo jo duris, durys neatsidar╠.
Jos plev╠savo atsilupusiais skelbimais.
"Eime toliau, - pasak╠ Steponas.
Jis pasiek╠ voni█ parduotuvÍ. Úia stov╠jo └mogus ir ka└k┴ kalb╠jo praeiviams,
kurie jo nesiklaus╠. Turb┘t tai buvo parduotuv╠s savininkas, si┘lantis
└mon╠ms u└sukti vidun. (Niekas Ďiais laikais nesidomi voniomis).
Steponas vaikĎ╔iojo parduotuv╠s viduje, ap└i┘rin╠damas ┬vairiausias vonias.
Vienos buvo paprastos, kitos spalvotos, tre╔ios su motorais. Prie kiekvienos
vonios stov╠jo po gra└i┴ mergin┴, besiĎypsan╔i┴ nuo ausies iki ausies.
(Ka└kas buvo prispjovÍs ┬ vien┴ iĎ voni█).
Steponas ╠m╠ sunkiai kv╠puoti, iĎgriuvo iĎ parduotuv╠s gatv╠n, ╠m╠ └ingsniuoti
ja. Metams b╠gant, kv╠puoti mieste dar╠si vis sunkiau, dabar gi buvo beveik
ne┬manoma.
Jis ┬sivaizdavo stov┬s lauke - u└ miesto. Ne mieste, nereikia miesto, niekur,
ne mieste!
Jis stov╠jo lauke ir kv╠pavo.
Tada Steponas tik └vilgt ┬ laikrod┬! Steponas kr┘ptel╠jo!
- Jau pus╠ trij█! - tar╠ jis ir kr┘ptel╠jo.
Pus╠ trij█ kaip paĎ╠lÍs sukosi aplink Stepon┴. Steponas iĎ nekantrumo sutreps╠jo.

Steponas pasileido b╠gti. Jis pasuko u└ kampo, paskui dar u└ vieno ir dar
u└ vieno. Paskui pasuko u└ kito kampo, paskui dar u└ kito, dar u└ kito.
Paskui paband╠ pasukti u└ vis█ kamp█ iĎ karto - kampai atsigrÍ└╠ ir ┬sistebeilijo
┬ j┬. Steponas prib╠go autobus█ stotelÍ, netoli smygsojo stulpas su skardos
sta╔iakampiu, smarkiai s┘kuriuojan╔iu maĎin█ sukeltame v╠jyje. Steponas
net ne└vilgtel╠jo ┬ j┬.
- Grei╔iau, grei╔iau, - kalb╠jo jis, lipdamas ┬ autobus┴

          1993, 1995 5-6

Last-modified: Mon, 17 May 1999 15:05:55 GMT
´├┼╬╔ď┼ ▄ď¤ď ď┼╦Ëď: