Ocenite etot tekst:


---------------------------------------------------------------
   Podgotovka teksta: "Biblioteka Frontistesa"
   Origin: http://members.xoom.com/oksana_k/PDF/slovo.pdf
   Tekst skorrektirovan po izdaniyu proekta "Titus"
---------------------------------------------------------------


   Uslovnye oboznacheniya:

   X - "yat'"

   ya - "yus malyj"

   shch - "shta"   Ne lXpo li ny bXshchet®, bratie, nachyati starymi slovesy troud®nyh'
povXstii o p'lkou IgorevX, Igorya Svyatoslavichya?

   Nachyati zhe sya toi pXsni po bylinam' sego vrXmene <veremene>, a ne po
zamyshchleniyu Boyanyu.

   Boyan' bo vXshchii, ashche <ache> komou hotyashe pXsn® tvoriti, to rastXkashet®
<rosi> sya mysliyu po drXvou <derevou>, sXrym® v'lk'm® po zemli, sizym®
or®l'm® pod' oblaky <oboloky>.

   Pom®nyashet® bo i reche i p®rvyh' vrXmen' <veremen'> ousobicX, i t'gda
pyshchyashet® desyat® sokolov' <?sokol'> na stado lebedii: kotoryX dotechyashe, ta
prXdi <peredi> pXsn® poyashe.

   Boyan' zhe, bratie, ne desyat® sokolov' <?sokol'> na stado lebedii
poushchyashe, d' svoX vXshchXX p®rsty na zhivyX strouny v'skladashe; ony zhe samy
k'nyazem' slavou  rokotahou: staromou YAroslabou, hrabromou <horobromou>
M®stislavou, izhe zarXza Rededyu prXd' <pered'> p'lky Kasozh®skymi, krasnomou
Romanovi Svyatoslavichyu.

   Poch®nXm' zhe, bratie, povXst® siyu, zane zhe bolXzn® k'nyazem® o zemli
Rous®koi ot' starago VladimXra <Volodii> do nynXsh®nyago Igorya, izhe istyagnou
oum' krXpostiyu svoeyu i poostri s®rd®cya svoego mouzh®stv'm®.

   Nap'lniv' sya rat®nago douha, navede svoX hrabryX <horobryX> p'lky na
zemlyu Polov®ch®skouyu za zemlyu Rous®skouyu.

   T'gda Igor® v'z®rX na svXt®loe s'ln®ce i vidX ot' nego t®moyu v®sX svoX
voX prikryty.

   I reche Igor® k' drouzhinX svoei.

   "Bratie i drouzhino! louche zhe by potyatou bouti, nezhe polonenou byti.

   ""A v'syadXm', bratie, na svoX b'rzyX komonX, da poz®rim' sinego Donou!"

   S'pala k'nyazyu oum' pohoti, i zhyalost® emou znamenie zastoupi i iskousiti
Donou Velikago.

   "Hoshchyu <hochyu> bo i reche i kopie prilomiti kon®c® polya Polov®ch®skogo s'
vami, Rousichi; hoshchyu <hochyu> glavou <golovou> svoyu prilozhiti, a lyubo ispiti
shelom'm® Donou."

   O, Boyane, soloviyu starogo vrXmene <veremene>! aby ty siX p'lky
v'shchekotal®, skachya, slaviyu <soloviyu>, mysl®nou drXvou <derevou>, lXtaya oum'm®
pod' oblaky <oboloky>, s'vivaya slavy oba poly sego vrXmene <veremene>, rishchya
v' tropou Troyanyu chrXs' <cheres'> polya na gory.

   PXti bylo pXsn® Igorevi togo v'noukou:

   "Ne bourya sokoly zanese chrXs' <cheres'> polya shirokaya; galicX stady
bXzhyat® k' Donou Velikomou."

   CHili v'spXti bylo, vXshchii Boyane, Velesov' v'nouche:

   Komoni r'zhyut® za Souloyu i zv®nit® slava v' KyevX; trouby troubyat® v'
NovXigradX <igorodX[] i stoyat® styazi v' Poutivli; Igor® zh®det® mila brata
V®sevoloda.

   I reche emou boui tour® V®sevolod':

   "Odin' brat®, odin' svXt' svXt®lyi ty, Igoryu: oba esvX Svyatoslavichya!

   ""Sed®lai, brate, svoX b'rzyX komonX!

   ""A moi ti gotovi, osed®lani ou Kour®ska na peredi.

   ""A moi ti Kouryane i s'vXdomi k'meti ><?k'metie>: pod' troubami poviti,
pod' shelomy v'zlelXyani, kon®c® kopiya v'sk'rmleni.

   ""Pouti <?poutie> im' vXdomi, yarougy im' znaemy, louci ou nih'
napryazheni, touli otvoreni, sablX iz'ostreny.

   ""Sami skachyut® aky sXrii v'lci v' poli, ishchyuche sebX <sobX> ch®sti, a
k'nyazyu slavy."

   T'gda v'stoupi Igor® k'nyaz® v' <zolot®> stremen® i poXha po chistomou
polyu.

   S'ln®ce emou t®moyu pout® zastoupashe.

   Noshch® <noch®> stonoushchi <stonouchi> emou grozoyu p'tich® ouboudi, svist'
zvXrin' v' s®ta s'bi.

   Div' klichet® v®rhou drXva <dereva>: velit® posloushyati zemli neznaemX i
V'lzX i Pomoriyu, i Posouliyu, i Sourozhyu, i K'rsounyu, i tebX <tobX>,
T'moutorokan®skyi b'lvane ...

   A Polov®ci negotovami dorogami pobXgoshya k' Donou Velikomou; krichyat®
telXgy polounoshchi <inochi>, r®ci i lebedi rospoushcheny: Igor® k' Donou voX
vedet®!

   Uzhe bo sya bXdy ego paset® p'rich® podobolochiyu; v'lci grozou vorozhyat® po
yarougam'; or®li kl®k't'm® na kosti zvXri zovout®; lisicX breshyut® na
ch®rvlenyX shchity.

   O Rous®skaya zemle, ouzhe za shelmen®m® esi!

   D'lgo nochi m®rknet® zarya.

   SvXt® zapala, m®gda polya pokryla.

   SHCHekot' slavii <solovii> ous'pe, govor' galic® ouboudi.

   Rousichi velikaya polya ch®rvlenymi shchity peregorodishya, ishchyuche sebX <sobX>
ch®sti, a k'nyazyu slavy.

   S' zaraniya v' pyat'k' pot'p'tashya poganyX p'lky Polov®ch®skyX i rasoushya
<rosoushya> sya str'lami po polyu: pom'chyashya kras®nyX dXv'ky Polov®ch®skyX, a s
nimi zlato <zoloto> i pavoloky i dragyX <dorogyX> oksamity.

   Or't'mami i yapon®chicyami i kozhyuhy nachyashya mosty mostiti po bolotom' i
gryaziivym' mXstom', i i v®syakymi ouzorochii Polov®ch®skymi.

   CH®rvlen' styag', bXla horyug'v® </horoug'v®>, ch®rvlena chel'ka, srebr®no
<serebr®no> strouzhie hrabromou <horobramou> Svyatoslavichyu!

   DrXmlet® v' poli Ol®govo horobroe gnXzdo: daleche zaletXlo.

   Ne bylo ono obidX porozheno ni sokolou, ni krechetou, ni tebX <tobX>,
ch®rnyi voron', poganyi Polov®chine!

   K'za bXzhit® sXrym® v'lk'm®; Kon®chyak' emou slXd' pravit® k' Donou
Velikomou.

   Drougago d®ne vel®mi rano kr'vavyX zorX svXt' povXdayut®.

   CH®rnyX touchX s' morya idout®, hotyat® prikryti chetyri s'ln®cya, a v' nih'
trepeshchyut® <trepechyut®> sinXX m'lniX.

   Byti gromou velikomou, iti d'zhdyu strXlami s' Donou Velikogo.

   Tou sya kopiem' prilamati,  tou sya sablyam'  potrouchyati o shelomy
Polov®ch®skyX, na rXcX na Kayaly, ou Donou Velikogo.

   O Rous®skaya zemle, ouzhe za shelomen®m® esi!

   Se vXtri, Stribozhi </St®rii?> v'nouci, vXyut® s' morya strXlami na
hrabryX <horobryX> p'lky Igorevy.

   Zemlya tout®net®, rXky mout®no tekout®, porosi polya prikryvayut®.

   Stryazi glagolyut®: Polov®ci idout® ot' Dona i ot' morya!

   I ot' v®sXh' stran' <storon'> Rous®skyX p'lky ostoupishya.

   DXti BXsovy klik'm® polya peregorodishya, a hrabrii <horobrii> Rousichi
prXgradishya <peregorodishya> ch®rvlenymi shchity.

   YAr' toure V®sevolode! stoishi na boroni, pryshcheshi na voX strXlami,
grimleshi o shelomy mechi haralouzh®nymi.

   Kamo tour' poskachyashe, svaim® zlatym® <zolotym®> shelom'm® poscXchivaya,
tamo lezhyat® poganyX golovy Polov®ch®skyX.

   PoskXpani sablyami kalenymi shelomi Ovar®skii ot' tebe, yar' toure
V®sevolode!

   Daya rany, doroga bratie, zabyv' ch®stii, zhivota i grada <goroda>
CH®rnigova, ot®nya zlata <zolota> stola, i svoeX milyX hoti, kras®nyX
G'lXXbov®ny, s'vychyaya i obychyaya.

   Byli sXchX TroyanX, minoula lXta YAroslavlya; byli p'lci Ol®govi, Ol®ga
Svyatoslavichya.

   T'i bo Ol®g' mech®m® kramolou <koromolou> kovashe i strXly po zemli
sXyashe.

   Stoupaet® v' zlat' <zolot'> stremen® v' gradX <gorodX> T'moutorokani.

   T' zhe zvon' slyshya dav®nyi velikyi YAroslav'.

   A syn' V®sevolozh® VladimXr' <Volodii> po v®sya outra oushi zakladashe v'
CH®rnigovX.

   Borisa zhe Vyacheslavichya slava na Soud' privede i na kovylou zelenou
papolomou post®la za obidou Ol®govou, hrabra <horobra> i mlada k'nyazya.

   S' toX zhe kovyly Svyatop'lk' polilXya ot®cya svoego mezhyu Ugor®skymi
inohod®ci k' svyatXi Sofii k' Kyevou.

   T'gda, pri Ol®zX Gorslavichi, sXyashet® sya i rastyashet® <rosti>

Last-modified: Mon, 01 Nov 2004 13:59:00 GMT
Ocenite etot tekst: