Ocenite etot tekst:
From: Pavel Severov 
Newsgroups: relcom.music

      (programmistskij vzglyad na problemu)


  - Sleva ot stroki ukazan vid akkorda.

  - Sverhu, nad kazhdym akkordom ukazan ego osnovnoj ton,
   kotoryj poluchitsya, esli prinyat' verhnij lad na sheme
   za verhnij porozhek na grife gitary.

  - Dlya polucheniya drugoj tonal'nosti etogo akkorda
   ispol'zujte barre.


    S   S   S   A   G   E   F   D
   ::::O: ::::O: ::::O: :::::: :::::: :::O:: ::::O: ::::::
   ::O::: ::O::: ::O::: ::OOO: :O:::: :OO::: :::O:: :::O:O
   OO:::: :O:::: :::::O :::::: O::::O :::::: ::O::: ::::O:
   :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::
                          O
    S#   A   G#   E   D
   :::O:: ::::O: ::O::: :::::: :::::O
   ::O:O: ::OO:: :::::: :OO::: :::O::
 M :::::: :::::: :::::: :::::: ::O:O:
   :::::O :::::: :::OOO :::::: ::::::

    S   N   A   G   F   EX
   :::OO: ::O::: :::::O ::O::: :::::O ::O:::
   ::O::: :O:::: :::OO: :O:::: :::OO: :O::::
 +5 :::::: :::::O ::O::: :::::O ::O::: :::::O
   :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::

    N   A   D   D
   :::::O ::O:O: :::O:: :::O:O
   :::::: :::O:: :::::: ::::::
M-5 ::O:O: :::::: ::O:O: ::O:O:
   :::O:: :::::: :::::O ::::::

    S   A   G   G   F   F   D   S
   ::::O: :::::: :::::: :::::: ::::OO O::::O :::::: ::::O:
   ::OO:: ::OOOO :O:::: :O:::: :::O:: :::O:: :::O:O ::O:::
 6 :::::O :::::: :::::: ::::O: :::::: :OO:O: :::::: ::::::

    N   A   G   G   G#   E   D
   :::O:: ::::O: :O:::: :O:::: O::::: :::::: :::::O
   :O:::O ::OO:O :::::: ::O::: :O:::: :OO:O: :::O::
 M6 :::::: :::::: ::::O: ::::O: ::O::: :::::: ::::::
   :::::: :::::: :::::: :::::: :::OOO :::::: ::::::

    A   G   S   S   F   E   D
   :::O:: :::::: :::::: ::::O: ::::O: ::OO:: ::::::
MAJ7 ::O:O: :O:::O ::O::: :OO::: :::O:: :O:::: :::OOO
 +7 :::::: :::::: :O:::: :::::: ::O::: :::::: ::::::

    S   N   S   A   A   G   G   E
   :::::O ::O::: ::::O: :::::: :::::: :::::O :::::: :::O::
   ::::O: :::O:O ::O::: ::O:O: ::O:O: :O:::: :O:::: :O::::
 7 ::O::: :::::: OO:O:O :::::: :::::O :::::: ::O::O ::::::
   :::O:: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::

    S   G#   E       E   F   E   D
   :::::: :::OO: ::O::O    :::O:: :::::O :::O:: ::::O:
   ::O::: ::O::O :::OO:    :O:::: :::O:: :O:::: :::O:O
7+5 :::O:: :::::: ::::::   7 ::::O: ::O::: ::::O: ::::::
   :::::O :::::: ::::::    :::::: ::::O: :::::O ::::::

    S   A   A#   F   E#   E
   ::::O: ::O::: :O:::: ::::O: ::O::: :O::::
   ::O::O ::::O: ::O::: ::O::O ::::O: ::O:::
7-5 :::O:: :::::O :::OO: :::O:: :::::O :::OO:
   :::::: :::::: :::::O :::::: :::::: :::::O

    A   A   A   E   E   D
   :::OO: ::::O: ::::O: ::O::: ::O::: :::::O
   ::O::: ::OO:: ::OO:: :O:::: :O:::: :::OO:
M+7 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::O ::::::
   :::::: :::::O :::::: :::::: :::::: ::::::
            O
    N   A   A   G   E   E   D   D
   :::::: ::::O: ::::O: OO:::: :::::: :::::: ::::OO O::::O
   :::O:O ::O::: ::OO:: :::::: :O:::: :O:::: :::O:: :::O::
 M7 :::::: :::::: :::::O ::OOOO :::::: ::::O: :::::: :OO:O:

    G   S   F
   ::O::: :::O:: :::::O
   :O:::O ::O::: ::OOO:
+7+5 :::::: :O:::: ::::::

    N   AX   F#   E   E   F   DX
   :::::O :::O:: ::::O: :O:::: :O:::: O::::: ::::::
   :::O:: :O:::O ::OO:O :::::: ::O::: :O:::: :OO:O:
M7-5 :::::: :::::: :::::: ::::O: ::::O: ::O::: ::::::
   :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::OOO ::::::

    S   V   A   G   F#   E   D#
   :::O:O :O:::: ::O:O: :O:::: ::O:O: :O:::: ::O:O:
DIM ::O:O: ::O:O: :::O:O ::O:O: :::O:O ::O:O: :::O:O

    G   G   F   E   D   S   E
   :::::O :::::: ::O:OO :::O:: ::::O: ::::O: :::O::
   :::::: :::O:: :::::: :O:::O :::O:O :::::: :OO::O
 9 :::::: ::O::O :::::: :::::: :::::: :::O:: ::::O:

    V   A   G#   EX
   :O:O:O :O:::: ::::O: :OO:::
   :::::: ::OOO: :::O:: ::::O:
 -9 :::::: :::::O :::::: ::::::
   :::::: :::::: ::O::O ::::::

   ------------------------------------------------------
   :DO :  :RE :  :MI :FA :  :SOLX:  :LYA :SIX:SI :DO :
   : S :  : D :  : E : F :  : G :  : A : V : N : S :
   ------------------------------------------------------

            ======================

  AKKORDY DLYA NACHINAYUSHCHIH

====================== (privedeny tol'ko naibolee rasprostranennye) (MAZHOR) M(MINOR) 7(SEPT) (MAZHOR) M(MINOR) 7(SEPT) ::::O: 1 OOOOOO 3 ::::O: 1 OOOOOO 2 OOOOOO 2 OOOOOO 2 S ::O::: 2 ::::O: 4 ::O::: 2 F# :::O:: 3 :::::: 3 :::O:: 3 (DO) :O:::: 3 ::OO:: 5 :O:O:: 3 GX :OO::: 4 :OO::: 4 :O:::: 4 :::::: 4 :::::: 6 :::::: 4 :::::: 5 :::::: 5 :::::: 5 OOOOOO 4 OOOOOO 4 OOOOOO 4 :::::: 1 OOOOOO 3 :::::O 1 S# :::::: 5 ::::O: 5 :::::: 5 G :O:::: 2 :::::: 4 :O:::: 2 DX ::OOO: 6 ::OO:: 6 ::O:O: 6 (SOLX) O::::O 3 :OO::: 5 O::::: 3 :::::: 7 :::::: 7 :::::: 7 :::::: 4 :::::: 6 :::::: 4 :::::: 1 :::::O 1 ::::O: 1 OOOOOO 4 OOOOOO 4 OOOOOO 4 D :::O:O 2 :::O:: 2 :::O:O 2 G# :::O:: 5 :::::: 5 :::O:: 5 (RE) ::::O: 3 ::::O: 3 :::::: 3 AX :OO::: 6 :OO::: 6 :O:::: 6 :::::: 4 :::::: 4 :::::: 4 :::::: 7 :::::: 7 :::::: 7 OOOOOO 1 OOOOOO 1 OOOOOO 1 :::::: 1 ::::O: 1 :::::: 1 D# :::::: 2 :::::O 2 ::::O: 2 A ::OOO: 2 ::OO:: 2 ::O:O: 2 DX :::O:O 3 :::O:: 3 :::O:O 3 (LYA) :::::: 3 :::::: 3 :::::: 3 ::::O: 4 ::::O: 4 :::::: 4 :::::: 4 :::::: 4 :::::: 4 :::O:: 1 :::::: 1 :::O:: 1 OOOOOO 1 OOOOOO 1 OOOOOO 1 E :OO::: 2 :OO::: 2 :OO::: 2 V :::::: 2 ::::O: 2 :::::: 2 (MI) :::::: 3 :::::: 3 ::::O: 3 (SIX) ::OOO: 3 ::OO:: 3 ::O:O: 3 :::::: 4 :::::: 4 :::::: 4 (LYA#) :::::: 4 :::::: 4 :::::: 4 OOOOOO 1 OOOOOO 1 OOOOOO 1 OOOOOO 2 OOOOOO 2 ::O::: 1 F :::O:: 2 :::::: 2 :::O:: 2 N :::::: 3 ::::O: 3 :O:O:O 2 (FA) :OO::: 3 :OO::: 3 :O:::: 3 (SI) ::OOO: 4 ::OO:: 4 :::::: 3

  APPLIKATURA

i B U K V E N N O - C I F R O V Y E O B O Z N A CH E N I YA nekotoryh chasto vstrechayushchihsya akkordov na shestistrunnoj gitare. U s l o v n y e o b o z n a ch e n i ya : |--*--|- - prizhat' strunu v etom meste. |--o--|- - al'ternativnaya applikatura ( struna mozhet byt' kak prizhatoj |-----|- v etom meste,tak i otkrytoj-ot etogo noty,vhodyashchie v akkord, |-----|- ne izmenyatsya.) |--!--|- - struna dolzhna byt' libo priglushena v etom meste legkim |-----|- kasaniem,libo ne zvuchit. |==========================================================================| | | |Intervaly mezhdu zvukami v | | |Oboznachenie|polutonah,vhodyashchie zvuki, | | A P P L I K A T U R A | |primechaniya,cifry v nizhnem | | | Nazvanie |ryadu-lad,na kotorom | | | |nuzhno postavit' barre | |===================================|===========|==========================| | Am | | 3 4 | |1 ]---+---+---+ | | lya,do,mi | | ]-*-+---+---+ | Am | | | ]---+-*-+---+ | |pri transpoziciyah akkorda | | ]---+-*-+---+ | |na poltona vyshe budet | | ]---+---+-o-+ | |sootvetstvenno | |6 ]---+---+---+ | lya-minor | Bm,Hm,Cm,C#m,Dm,D#m,Em | | | | 1 2 3 4 5 6 7 | |===================================|===========|==========================| | A | | 4 3 | | ]---+---+---+ | | lya,do#,mi | | ]---+-*-+---+ | A | | | ]---+-*-+---+ | |pri transpoziciyah akkorda | | ]---+-*-+---+ | |na poltona vyshe budet | | ]---+---+---+ | |sootvetstvenno | | ]---+---+---+ | lya-mazhor | Bm,Hm,Cm,C#m,Dm,D#m,Em | | | | 1 2 3 4 5 6 7 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | Am6 | 3 4 2 | |__ |-----|---o-|-----|----|----|- | lya-minor | lya,do,mi,fa# - Am6 | | | |-----|-----|-----|----|----|- | s sekstoj | | |~~ |-----|-*---|-----|----|----|- | ili | 3 3 4 | |__ |-----|--*--|-----|----|----|- | F#m7-5 | fa#,lya,do,mi - F#m7-5 | | | |--*--|-----|-----|----|----|- |malyj vvod-| Dolzhna byt' prizhata libo | |~~ |-----|---o-|-----|----|----|- |nyj septak-| 1,libo 6 struna. | |___/ 1 struna |kord ot fa#| | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | Am6 | 3 4 2 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | lya-minor | lya,do,mi,fa# - Am6 | | | |-----|-----|-----|----|----|- | s sekstoj | | |~~ |-----|-----|-----|-*--|----|- | ili | 3 3 4 | |__ |-----|-----|-----|----|-*--|- | F#m7-5 | fa#,lya,do,mi - F#m7-5 | | | |-----|-----|-----|----|--*-|- |malyj vvod-| | |~~ |-----|-----|-----|----|---*|- |nyj septak-| | |___/ 1 struna |kord ot fa#| | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 2 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | A6 | lya,do#,mi,fa# - A6 | | | |-----|-----|-----|----|----|- | lya-mazhor | fa#,lya,do#,mi - F#m7 | |~~ |-----|-*---|-----|----|----|- | s sekstoj |pri transpoziciyah akkorda | |__ |-----|--*--|-----|----|----|- | ili |na poltona vyshe budet | | | |-----|--*--|-----|----|----|- | F#m7 |sootvetstvenno | |~~ |-----|---*-|-----|----|----|- |mal.minorn.| B6,H6,C6,C#6,D6,D#6,E6 | |___/ 1 struna | septakkord| 1 2 3 4 5 6 7 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 3 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | lya,do#,mi,sol' | | | |-----|-----|-----|----|----|- | A7 | | |~~ |-----|-*---|-----|----|----|- | |pri transpoziciyah akkorda | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | |na poltona vyshe budet | | | |-----|---*-|-----|----|----|- |dominant- |sootvetstvenno | |~~ |-----|-----|--o--|----|----|- |septakkord | B7,H7,C7,C#7,D7,D#7,E7 | |___/ 1 struna |ot noty lya | 1 2 3 4 5 6 7 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 3 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | lya,do#,mi,sol' | | | |-----|-----|-----|----|----|- | | | |~~ |-----|--*--|-----|----|----|- | A7 | | |__ |-----|--*--|-----|----|----|- | | | | | |-----|--*--|-----|----|----|- |dominant- | | |~~ |-----|--o--|--*--|----|----|- |septakkord | | |___/ 1 struna |ot noty lya | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 3 4 3 | |__ |-----|-----|--o--|----|----|- | | lya,do,mi,sol' | | | |-----|-----|-----|----|----|- | | | |~~ |-----|--*--|-----|----|----|- | Am7 |pri transpoziciyah akkorda | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | malyj |na poltona vyshe | | | |--*--|-----|-----|----|----|- |minornyj |budet sootvetstvenno | |~~ |-----|-----|--o--|----|----|- |septakkord |Bm7,Hm7,Cm7,C#m7,Dm7,D#m7 | |___/ 1 struna |ot noty lya |1 2 3 4 5 6 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 3 4 3 | |__ |-----|-----|--o--|----|----|- | | lya,do,mi,sol' | | | |-----|-----|-----|----|----|- | | | |~~ |-----|-*---|-----|----|----|- | Am7 | | |__ |-----|---*-|-----|----|----|- |malyj | Dolzhna byt' prizhata libo | | | |--*--|-----|-----|----|----|- |minornyj | 1,libo 6 struna. | |~~ |-----|-----|--o--|----|----|- |septakkord | | |___/ 1 struna |ot noty lya | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 3 4 4 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | lya,do,mi,sol'# | | | |-----|-----|-----|----|----|- | | | |~~ |-----|--*--|-----|----|----|- | Am+7 | | |__ |---*-|-----|-----|----|----|- |bol'shoj | | | | |-*---|-----|-----|----|----|- |minornyj | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- |septakkord | | |___/ 1 struna |ot noty lya | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 4 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | A+7 | lya,do#,mi,sol'# | | | |-----|-----|-----|----|----|- | | | |~~ |-----|-*---|-----|----|----|- | Amaj7 |pri transpoziciyah akkorda | |__ |--*--|-----|-----|----|----|- | bol'shoj |na poltona vyshe budet | | | |-----|---*-|-----|----|----|- | mazhornyj |sootvetstvenno | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- |septakkord | B+7,H+7,C+7,C#+7,D+7,D#+7| |___/ 1 struna |ot noty lya | 1 2 3 4 5 6 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 3 3 4 | |__ |-----|--!--|-----|----|----|- | Am7-5 | lya,do,re#,sol' - Am7-5 | | | |-----|-----|-----|----|----|- |poluumen'- | | |~~ |-*---|-----|-----|----|----|- |shennyj(ma- | Oboznachaetsya tak zhe i | |__ |-----|-----|-----|----|----|- |lyj)vvodnyj| Cm6 (Minornyj akkord s | | | |---*-|-----|-----|----|----|- |septakkord | sekstoj) | |~~ |-----|--!--|-----|----|----|- |ot noty lya | 3 4 2 | |___/ 1 struna | | do,re#,sol',lya - Cm6 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | A dim | 3 3 3 | |__ |-----|--!--|-----|----|----|- | C dim | lya,do,re#,fa# | | | |-----|-----|-----|----|----|- | D#dim | | |~~ |-*---|-----|-----|----|----|- | F#dim | Oboznachenie A dim | |__ |-----|-*---|-----|----|----|- |umen'shennyj| predpochtitel'nej,tak kak | | | |---*-|-----|-----|----|----|- |vvodnyj | pri dannoj applikature | |~~ |-----|---*-|-----|----|----|- |septakkord | samyj nizkij zvuk - lya | |___/ 1 struna | | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | A dim | 3 3 3 | |__ |-----|-----|-----|----|-!--|- | C dim | lya,do,re#,fa# | | | |-----|-----|-----|----|----|- | D#dim | | |~~ |-----|-----|-----|-*--|----|- | F#dim | Oboznachenie A dim | |__ |-----|-----|-----|----|-*--|- |umen'shennyj| predpochtitel'nej,tak kak | | | |-----|-----|-----|--*-|----|- |vvodnyj | pri dannoj applikature | |~~ |-----|-----|-----|----|--*-|- |septakkord | samyj nizkij zvuk - lya | |___/ 1 struna | | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 5 2 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | lya,re,mi | | | |-----|-----|-----|----|----|- | A sus | | |~~ |-----|-o---|-----|----|----|- | | Pri transpoziciyah akkorda| |__ |-----|---*-|-----|----|----|- | kvartovoe | na poltona vyshe | | | |--o--|-----|---*-|----|----|- | trezvuchie | budet sootvetstvenno | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | ot noty lya| Bsus,Hsus,Csus,C#sus,Dsus| |___/ 1 struna | | 1 2 3 4 5 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 5 2 3 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | lya,re,mi,sol' | | | |-----|-----|-----|----|----|- | Asus7 | | |~~ |-----|--*--|-----|----|----|- | | Pri transpoziciyah akkorda| |__ |-----|-----|-----|----|----|- | malyj | na poltona vyshe | | | |--o--|-----|--*--|----|----|- | kvartovyj | budet sootvetstvenno | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | septakkord| Bsus7,Hsus7,Csus7,C#sus7 | |___/ 1 struna | ot noty lya| 1 2 3 4 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 3 4 3 4 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | Am9 | lya,do,mi,sol',si | | | |-----|---*-|-----|----|----|- | |Pri dannoj applikature v | |~~ |-----|-*---|-----|----|----|- | bol'shoj |akkorde propushchena septima | |__ |-----|--*--|-----|----|----|- | minornyj |(nota sol'). | | | |--*--|-----|-----|----|----|- | nonakkord | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | ot noty lya| | |___/ 1 struna | | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1lad 3lad 5lad 6 struna | | 3 4 3 4 | |__ |---|---|---|---|---|---|---|- | Am9 | lya,do,mi,sol',si - Am9 | | | |---|---|---|---|---|---|---|- | | 4 3 4 | |~~ |---|---|---|---|-*-|---|---|- | bol'shoj | do,mi,sol',si -C+7,Cmaj7 | |__ |---|---|---|---|-*-|---|---|- | minornyj | Esli 5 struna ne zvuchit | | | |---|---|---|---|-*-|---|---|- | nonakkord | (nota lya),to akkord | |~~ |---|---|---|---|-*-|---|-*-|- | ot noty lya| oboznachaetsya,kak Cmaj7 | |___/ 1 struna | ili Cmaj7 | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 3 4 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | lya,do#,mi,sol',si | | | |-----|--*--|-----|----|----|- | A9 | | |~~ |-----|--*--|-----|----|----|- | | Pri dannoj applikature | |__ |-----|--*--|-----|----|----|- | bol'shoj | otsutstvuet septima(sol')| | | |-----|--*--|-----|----|----|- | mazhornyj | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | nonakkord | | |___/ 1 struna |ot noty lya | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | A#dim | 3 3 3 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | C#dim | lya#,do#,mi,sol' | | | |--*--|-----|-----|----|----|- | E dim | | |~~ |-----|-*---|-----|----|----|- | G dim | Oboznacheniya A#dim,Bdim | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | B dim | predpochtitel'nej,tak kak | | | |-----|---*-|-----|----|----|- |umen'shennyj| pri dannoj applikature | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- |vvodnyj | samyj nizkij zvuk - lya# | |___/ 1 struna |septakkord | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 | |__ |-----|-----|-o---|----|----|- | | do,mi,sol' | | | |-----|-----|---*-|----|----|- | | | |~~ |-----|--*--|-----|----|----|- | C | 6 struna mozhet byt' | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | otkrytoj | | | |--*--|-----|-----|----|----|- | | | |~~ |-----|-----|---o-|----|----|- | do-mazhor | | |___/ 1 struna | | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 3 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | do,mi,sol',lya# | | | |-----|-----|-*---|----|----|- | | | |~~ |-----|--*--|-----|----|----|- | C7 | Pri dannoj applikature | |__ |-----|-----|---*-|----|----|- | | otsutstvuet kvintovyj | | | |--*--|-----|-----|----|----|- |dominant- | ton (sol') | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- |septakkord | | |___/ 1 struna |ot noty do | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 4 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | Cmaj7 | do,mi,sol',si | | | |-----|-----|--*--|----|----|- | ili | | |~~ |-----|--*--|-----|----|----|- | S+7 | | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | Bol'shoj | | | | |-----|-----|-----|----|----|- | mazhornyj | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | septakkord| | |___/ 1 struna | ot noty do| | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 4 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | Cmaj7 | do,mi,sol',si | | | |-----|-*---|-----|----|----|- | ili | | |~~ |-----|---*-|-----|----|----|- | S+7 | | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | Bol'shoj | | | | |--*--|-----|-----|----|----|- | mazhornyj | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | septakkord| | |___/ 1 struna | ot noty do| | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 3 4 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | do,mi,sol',lya#,re | | | |-----|-----|-*---|----|----|- | C9 | | |~~ |-----|--*--|-----|----|----|- | | Pri dannoj applikature | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | bol'shoj | septima (nota lya#) ne | | | |--o--|-----|---*-|----|----|- | mazhornyj | zvuchit,no podrazumevaetsya| |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | nonakkord | | |___/ 1 struna | ot noty do| | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 3 3 4 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | C#m7-5 | do#,mi,sol',si - C#m7-5 | | | |-----|-----|-----|-*--|----|- |poluumen'- | | |~~ |-----|--*--|-----|----|----|- |shennyj(ma- | Oboznachaetsya tak zhe i | |__ |-----|-----|-----|----|----|- |lyj)vvodnyj| Em6 (Minornyj akkord s | | | |-----|-----|-----|----|----|- |septakkord | sekstoj) | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- |ot noty do#| 3 4 2 | |___/ 1 struna |ili Em6 | mi,sol',si,do# - Em6 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 5 2 | |__ |-----|-----|---!-|----|----|- | | do,fa,sol' | | | |-----|-----|---*-|----|----|- | | | |~~ |-----|--!--|-----|----|----|- | C sus | | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | | | | |--*--|-----|-----|----|----|- | kvartovoe | | |~~ |--*--|-----|-----|----|----|- | trezvuchie | | |___/ 1 struna | | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 3 4 | |__ |-----|--!--|-----|----|----|- | | re,fa,lya | | | |-----|-----|-----|----|----|- | | | |~~ |-----|-----|---o-|----|----|- | Dm | | |__ |-----|--*--|-----|----|----|- | | | | | |-----|-----|--*--|----|----|- | re-minor | | |~~ |--*--|-----|-----|----|----|- | | | |___/ 1 struna | | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1lad 3lad 5lad 6 struna | | 3 4 | |__ |---|---|---|---|-!-|---|---|- | | re,fa,lya | | | |---|---|---|---|---|---|---|- | | | |~~ |---|---|---|---|---|---|---|- | Dm | | |__ |---|---|---|---|---|---|-*-|- | | | | | |---|---|---|---|---|-*-|---|- | re-minor | | |~~ |---|---|---|---|-*-|---|---|- | | | |___/ 1 struna | | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 | |__ |-----|--!--|-----|----|----|- | | re,fa#,lya | | | |-----|-----|-----|----|----|- | | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | D | | |__ |-----|---*-|-----|----|----|- | | | | | |-----|-----|--*--|----|----|- | re-mazhor | | |~~ |-----|-*---|-----|----|----|- | | | |___/ 1 struna | | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 3 | |__ |-----|--!--|-----|----|----|- | | re,fa#,lya,do | | | |-----|-----|-----|----|----|- | | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | D7 | | |__ |-----|-*---|-----|----|----|- | | | | | |--*--|-----|-----|----|----|- |dominant - | | |~~ |-----|---*-|-----|----|----|- |septakkord | | |___/ 1 struna |ot noty re | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 3 | |__ |-----|--!--|-----|----|----|- | | re,fa#,lya,do | | | |-----|-----|---*-|----|----|- | | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | D7 | | |__ |-----|---*-|-----|----|----|- | | | | | |-----|-----|--*--|----|----|- |dominant - | | |~~ |-----|-*---|-----|----|----|- |septakkord | | |___/ 1 struna |ot noty re | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 4 | |__ |-----|--!--|-----|----|----|- | | re,fa#,lya# | | | |-----|--!--|-----|----|----|- | | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | D+5 | | |__ |-----|-----|-*---|----|----|- | | | | | |-----|-----|---*-|----|----|- |uvelichennyj| | |~~ |-----|-*---|-----|----|----|- | akkord | | |___/ 1 struna |ot noty re | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1lad 3lad 5lad 6 struna | | 3 5 | |__ |---|---|---|---|-!-|---|---|- | | re,fa,lya# | | | |---|---|---|---|-!-|---|---|- | | | |~~ |---|---|---|---|---|---|---|- | Dm+5 | | |__ |---|---|---|---|---|---|-*-|- |uvelichennyj| | | | |---|---|---|---|---|-*-|---|- | minornyj | | |~~ |---|---|---|---|---|-*-|---|- | akkord | | |___/ 1 struna | ot noty re| | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | Dm6 | 3 4 2 | |__ |-----|--!--|-----|----|----|- | minornyj | re,fa,lya,si - Dm6 | | | |-----|-----|-----|----|----|- | akkord s | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | sekstoj | | |__ |-----|--*--|-----|----|----|- | ot noty re| | | | |-----|-----|-----|----|----|- | ili | | |~~ |--*--|-----|-----|----|----|- | | 3 3 4 | |___/ 1 struna | Hm7-5 | si,re,fa,lya - Hm7-5 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | Dm6 | 3 4 2 | |__ |-----|--!--|-----|----|----|- | minornyj | re,fa,lya,si - Dm6 | | | |-----|-----|-----|----|----|- | akkord s | Pri dannoj applikature | |~~ |-----|-----|--*--|----|----|- | sekstoj | nota re ne zvuchit,no | |__ |-----|--*--|-----|----|----|- | ot noty re| podrazumevaetsya. | | | |-----|-----|-----|----|----|- | ili | (propushchen osnovnoj ton) | |~~ |--*--|-----|-----|----|----|- | | 3 3 4 | |___/ 1 struna | Hm7-5 | si,re,fa,lya - Hm7-5 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 3 4 4 | |__ |-----|--!--|-----|----|----|- | | re,fa,lya,do# | | | |-----|-----|-----|----|----|- | Dm+7 | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- |bol'shoj | | |__ |-----|-*---|-----|----|----|- |minornyj | | | | |-----|---*-|-----|----|----|- |septakkord | | |~~ |--*--|-----|-----|----|----|- |ot noty re | | |___/ 1 struna | | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 3 4 3 | |__ |-----|--!--|-----|----|----|- | | re,fa,lya,do | | | |-----|-----|-----|----|----|- | Dm7 | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | malyj | | |__ |--o--|---*-|-----|----|----|- | minornyj | | | | |--*--|-----|-----|----|----|- |septakkord | | |~~ |--*--|-----|-----|----|----|- |ot noty re | | |___/ 1 struna | | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 3 4 3 | |__ |-----|--!--|-----|----|----|- | | re,fa,lya,do | | | |-----|-----|---*-|----|----|- | Dm7 | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | malyj | | |__ |-----|--*--|-----|----|----|- | minornyj | | | | |-----|-----|-*---|----|----|- |septakkord | | |~~ |--*--|-----|-----|----|----|- |ot noty re | | |___/ 1 struna | | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 5 2 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | re,sol',lya | | | |-----|-----|-----|----|----|- | D sus | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | | | |__ |-----|--*--|-----|----|----|- | kvartovoe | | | | |-----|-----|-*---|----|----|- | trezvuchie | | |~~ |--o--|-----|---*-|----|----|- | ot noty re| | |___/ 1 struna | | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1lad 3lad 5lad 6 struna | | 5 2 | |__ |---|---|---|--|--|-!|--|--|-- | | re,sol',lya | | | |---|---|---|--|--|--|--|--|-- | D sus | | |~~ |---|---|---|--|--|--|--|--|-- | | | |__ |---|---|---|--|--|--|-*|--|-- | kvartovoe | | | | |---|---|---|--|--|-o|--|-*|-- | trezvuchie | | |~~ |---|---|---|--|-*|--|--|--|-- | ot noty re| | |___/ 1 struna | | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 5 2 3 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | re,sol',lya,do | | | |-----|-----|-----|----|----|- | D sus 7 | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | malyj | | |__ |-----|--*--|-----|----|----|- | kvartovyj | | | | |--*--|-----|-----|----|----|- |septakkord | | |~~ |-----|-----|--*--|----|----|- |ot noty re | | |___/ 1 struna | | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | D#-9 | 4 3 3 3 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | malyj | re#,sol',lya#,do#,mi | | | |-----|--!--|-----|----|----|- | mazhornyj | | |~~ |--*--|-----|-----|----|----|- | nonakkord | Pri dannoj applikature | |__ |-----|-----|-----|----|----|- |ot noty re#| otsutstvuet kvintovyj ton| | | |-----|--*--|-----|----|----|- | | (nota lya# ne zvuchit ) | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | | | |___/ 1 struna | | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 3 4 | |__ |-----|-----|--o--|----|----|- | | mi,sol',si | | | |-----|-*---|-----|----|----|- | | | |~~ |-----|---*-|-----|----|----|- | Em |pri transpoziciyah akkorda | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | |na poltona vyshe budet | | | |-----|-----|-----|----|----|- | |sootvetstvenno | |~~ |-----|-----|--o--|----|----|- | mi-minor | Fm,F#m,Gm,G#m,Am,Bm,Hm | |___/ 1 struna | | 1 2 3 4 5 6 7 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 l 3 l 5 l 6 struna | | 3 4 | |__ |---|---|---|---|---|---|---|- | | mi,sol',si | | | |---|---|---|---|---|---|-*-|- | | | |~~ |---|---|---|---|-*-|---|---|- | Em | | |__ |---|---|---|---|---|---|---|- | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|- | | | |~~ |---|---|---|---|---|---|-o-|- | mi-minor | | |___/ 1 struna | | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | mi,sol'#,si | | | |-----|-*---|-----|----|----|- | | | |~~ |-----|---*-|-----|----|----|- | E |pri transpoziciyah akkorda | |__ |--*--|-----|-----|----|----|- | |na poltona vyshe budet | | | |-----|-----|-----|----|----|- | |sootvetstvenno | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | mi-mazhor | F,F#,G,G#,A,B,H | |___/ 1 struna | | 1 2 3 4 5 6 7 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 3 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | mi,sol'#,si,re | | | |-----|-*---|-----|----|----|- | | | |~~ |-----|---o-|-----|----|----|- | E7 |pri transpoziciyah akkorda | |__ |--*--|-----|-----|----|----|- | |na poltona vyshe budet | | | |-----|-----|--*--|----|----|- |dominant- |sootvetstvenno | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- |septakkord | F7,F#7,G7,G#7,A7,B7,H7 | |___/ 1 struna |ot noty mi | 1 2 3 4 5 6 7 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 3 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | mi,sol'#,si,re | | | |-----|--*--|-----|----|----|- | | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | E7 |pri transpoziciyah akkorda | |__ |--*--|-----|-----|----|----|- | |na poltona vyshe budet | | | |-----|-----|-----|----|----|- |dominant- |sootvetstvenno | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- |septakkord | F7,F#7,G7,G#7,A7,B7,H7 | |___/ 1 struna |ot noty mi | 1 2 3 4 5 6 7 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 3 4 3 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | mi,sol',si,re | | | |-----|--*--|-----|----|----|- | | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | Em7 |pri transpoziciyah akkorda | |__ |-----|-----|-----|----|----|- |malyj |na poltona vyshe budet | | | |-----|-----|--o--|----|----|- |minornyj |sootvetstvenno | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- |septakkord | Fm7,F#m7,Gm7,G#m7,Am7,Bm7| |___/ 1 struna |ot noty mi | 1 2 3 4 5 6 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 3 4 3 | |__ |-----|-----|--o--|----|----|- | | mi,sol',si,re | | | |-----|--*--|-----|----|----|- | | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | Em7 |pri transpoziciyah akkorda | |__ |-----|-----|-----|----|----|- |malyj |na poltona vyshe budet | | | |-----|-----|-----|----|----|- |minornyj |sootvetstvenno | |~~ |-----|-----|--o--|----|----|- |septakkord | Fm7,F#m7,Gm7,G#m7,Am7,Bm7| |___/ 1 struna |ot noty mi | 1 2 3 4 5 6 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 3 4 3 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | mi,sol',si,re | | | |-----|-*---|-----|----|----|- | | | |~~ |-----|---*-|-----|----|----|- | Em7 |pri transpoziciyah akkorda | |__ |-----|-----|-----|----|----|- |malyj |na poltona vyshe budet | | | |-----|-----|--*--|----|----|- |minornyj |sootvetstvenno | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- |septakkord | Fm7,F#m7,Gm7,G#m7,Am7,Bm7| |___/ 1 struna |ot noty mi | 1 2 3 4 5 6 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 3 4 2 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | Em6 | mi,sol',si,do# - Em6 | | | |-----|-*---|-----|----|----|- | mi-minor | do#,mi,sol',si - C#m7-5 | |~~ |-----|--*--|-----|----|----|- | s sekstoj |pri transpoziciyah akkorda | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | ot noty mi|na poltona vyshe budet | | | |-----|---*-|-----|----|----|- | ili |sootvetstvenno | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | C#m7-5 | Fm6,F#m6,Gm6,G#m6,Am6,Bm6| |___/ 1 struna | | 1 2 3 4 5 6 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 3 4 4 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | mi,sol',si,re# | | | |-----|--*--|-----|----|----|- | Em+7 | | |~~ |--*--|-----|-----|----|----|- | | | |__ |-----|-----|-----|----|----|- |bol'shoj | | | | |-----|-----|-----|----|----|- |minornyj | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- |septakkord | | |___/ 1 struna |ot noty mi | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | Em9 bol'sh.| 3 4 3 4 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | minornyj | mi,sol',si,re,fa# | | | |-----|-*---|-----|----|----|- | nonakkord | | |~~ |-----|--o--|-----|----|----|- | ot noty mi|pri transpoziciyah akkorda | |__ |-----|-----|-----|----|----|- |pri prizhat.|na poltona vyshe budet | | | |-----|-----|-----|----|----|- | 4 strune |sootvetstvenno | |~~ |-----|--*--|-----|----|----|- |otsutstvuet| Fm9,F#m9,Gm9,G#m9,Am9,Bm9| |___/ 1 struna |septima(re)| 1 2 3 4 5 6 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | Em9 bol'sh.| 3 4 3 4 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | minornyj | mi,sol',si,re,fa# - Em9 | | | |-----|--*--|-----|----|----|- | nonakkord | V Em9 otsutstvuet septima| |~~ |-----|-----|-----|-*--|----|- | ot noty mi| (nota re). | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | Esli 3 struna ne zvuchit, | | | |-----|-----|-----|----|----|- |Esli 3 str.| to akkord nazyvaetsya Hsus| |~~ |-----|-----|-----|----|----|- |ne zvuchit- | 5 2 | |___/ 1 struna |to H sus | si,mi,fa - H sus | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | E9 bol'sh.| 4 3 3 4 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | mazhornyj | mi,sol'#,si,re,fa# | | | |-----|-*---|-----|----|----|- | nonakkord | | |~~ |-----|--o--|-----|----|----|- | ot noty mi|pri transpoziciyah akkorda | |__ |--*--|-----|-----|----|----|- |pri prizhat.|na poltona vyshe budet | | | |-----|-----|-----|----|----|- | 4 strune |sootvetstvenno | |~~ |-----|--*--|-----|----|----|- |otsutstvuet| F9,F#9,G9,G#9,A9,B9,H9 | |___/ 1 struna |septima(re)| 1 2 3 4 5 6 7 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 5 2 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | mi,lya,si | | | |-----|-o---|-----|----|----|- | E sus | | |~~ |-----|--*--|-----|----|----|- | | Pri transpoziciyah akkorda| |__ |-----|---*-|-----|----|----|- | kvartovoe | na poltona vyshe | | | |-----|-----|-----|----|----|- | trezvuchie | budet sootvetstvenno | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | ot noty mi| Fsus,F#sus,Gsus,G#sus | |___/ 1 struna | | 1 2 3 4 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1lad 3lad 5lad 6 struna | | 3 2 2 3 | |__ |---|---|---|---|---|---|---|- | Em7/4 | mi,sol',lya,si,re | | | |---|---|---|---|---|---|---|- | | Otkryty i zvuchat vse | |~~ |---|---|---|---|---|---|---|- | malyj | struny.Pri transpoziciyah | |__ |---|---|---|---|---|---|---|- | minornyj | akkorda na poltona vyshe | | | |---|---|---|---|---|---|---|- | septakkord| budet sootvetstvenno | |~~ |---|---|---|---|---|---|---|- | ot noty re| Fm7/4,F#m7/4,Gm7/4,G#m7/4| |___/ 1 struna | s kvartoj | 1 2 3 4 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 4 | |__ |--*--|-----|-----|----|----|- | F maj 7 | fa,lya,do,mi | | | |-----|-----|-----|----|----|- | ili | Pri otkrytoj 2 strune | |~~ |-----|-*---|-----|----|----|- | F+7 | propushchen kvintovyj ton | |__ |-----|---*-|-----|----|----|- | bol'shoj | (nota "do") | | | |-*---|-----|-----|----|----|- | mazhornyj | Osobyj vyrazitel'nyj | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | septakkord|effekt poluchaetsya pri zvu-| |___/ 1 struna | ot noty fa|chanii otkrytoj 2 struny. | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 4 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | F maj 7 | fa,lya,do,mi | | | |-----|-----|-*---|----|----|- | ili | | |~~ |-----|-----|---*-|----|----|- | F+7 | | |__ |-----|--*--|-----|----|----|- | bol'shoj | | | | |--*--|-----|-----|----|----|- | mazhornyj | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | septakkord| | |___/ 1 struna | ot noty fa| | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 4 3 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | F+7+5 | fa,lya,do#,mi - F+7+5 | | | |-----|-----|-----|----|----|- | |Pri zvuchanii 3 struny | |~~ |-----|-*---|-----|----|----|- |uvelichennyj|(dobavlenii noty sol') | |__ |-----|--!--|-----|----|----|- | septakkord|poluchitsya nonakkord F9+5 | | | |-----|---*-|-----|----|----|- | ot noty fa| | |~~ |-*---|-----|-----|----|----|- | ili | 4 4 3 3 | |___/ 1 struna | F9 +5 | fa,lya,do#,mi,sol' -F9+5 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 3 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | fa#,lya#,do#,mi | | | |-----|-----|-----|-*--|----|- | F#7 | | |~~ |-----|-----|-----|--*-|----|- | | | |__ |-----|-----|--*--|----|----|- | dominant- | | | | |-----|--*--|-----|----|----|- | septakkord| | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- |ot noty fa#| | |___/ 1 struna | | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | F#m7 | 3 4 3 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | malyj | fa#,lya,do#,mi - F#m7 | | | |-----|-----|-----|-*--|----|- | minornyj | 3 4 3 3 4 | |~~ |-----|-----|-----|--*-|----|- | septakkord|fa#,lya,do#,mi,sol',si - | |__ |-----|-----|-----|-!--|----|- |ot noty fa#| - F#11-9 ( pri zvuchanii | | | |-----|-----|-----|-!--|----|- |ili F#m11-9| 2 i 3 strun ) | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- |undeciumak-| Pri dannoj applikature | |___/ 1 struna |kord ot fa#|otsutstvuet kvintovyj ton.| |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | E dim | 3 3 3 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | G dim | mi,sol',lya#,do# | | | |-----|--!--|-----|----|----|- | A#dim | | |~~ |-----|-*---|-----|----|----|- | C#dim | Oboznachenie E dim | |__ |-----|-----|-*---|----|----|- | B dim | predpochtitel'nej,tak kak | | | |-----|---*-|-----|----|----|- |umen'shennyj| pri dannoj applikature | |~~ |-----|-----|---*-|----|----|- | vvodnyj | samyj nizkij zvuk - mi | |___/ 1 struna |septakkord | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 | |__ |-----|-----|-*---|----|----|- | | sol',si,re | | | |-----|--*--|-----|----|----|- | G | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | | | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | | | | |-----|-----|---o-|----|----|- |sol'-mazhor | | |~~ |-----|-----|---*-|----|----|- | | | |___/ 1 struna | | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 3 | |__ |-----|-----|--*--|----|----|- | | sol',si,re,fa | | | |-----|--*--|-----|----|----|- | G7 | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | | | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | dominant- | | | | |-----|-----|-----|----|----|- | septakkord| | |~~ |--*--|-----|-----|----|----|- | ot noty | | |___/ 1 struna | sol' | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | Gm6 | 3 4 2 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- |sol'-minor | sol',lya#,re,mi - Gm6 | | | |--*--|-----|-----|----|----|- | s sekstoj | | |~~ |-----|--o--|-----|----|----|- | ili | 3 3 4 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | Em7-5 | mi,sol',lya#,re - Em7-5 | | | |-----|-----|--*--|----|----|- |malyj vvod-| Pri transpoziciyah budet | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- |nyj septak-| G#m6,Am6,Bm6,Hm6,Cm6,C#m6| |___/ 1 struna |kord ot mi | 1 2 3 4 5 6 | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | G maj 7 | 4 3 4 | |__ |-----|--!--|-----|----|----|- | ili | sol',si,re,fa# | | | |-----|--*--|-----|----|----|- | G+7 | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | Bol'shoj | | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | mazhornyj | | | | |-----|-----|--o--|----|----|- | septakkord| | |~~ |-----|-*---|-----|----|----|- | ot noty | | |___/ 1 struna | sol' | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 4 3 3 | |__ |-----|--o--|-----|----|----|- | G 9 +5 | sol',si,re#,fa#,lya | | | |-----|--*--|-----|----|----|- | | 6 struna dolzhna byt' libo| |~~ |--*--|-----|-----|----|----|- | bol'shoj | prizhata 2 pal'cem vmeste | |__ |-----|---*-|-----|----|----|- | mazhornyj | s 5 strunoj,libo ne zvu- | | | |-----|-----|-----|----|----|- | nonakkord | chit.Esli 6 struna ne zvu-| |~~ |-----|-----|--*--|----|----|- | ot noty | chit,to v akkorde propushche-| |___/ 1 struna | sol'| na septima (nota fa#) | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 3 | |__ |-----|--!--|-----|----|----|- | | si,re#,fa#,lya | | | |-----|--*--|-----|----|----|- | H7 | | |~~ |--*--|-----|-----|----|----|- | | | |__ |-----|--*--|-----|----|----|- | dominant- | | | | |-----|-----|-----|----|----|- |septakkord | | |~~ |-----|--*--|-----|----|----|- |ot noty si | | |___/ 1 struna | | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 4 3 3 | |__ |-----|-----|-----|----|----|- | | si,re#,fa#,lya | | | |-----|-----|-----|----|----|- | | | |~~ |-----|-----|-----|-*--|----|- | H7 | | |__ |-----|-----|-----|-*--|----|- | | | | | |-----|-----|-----|-*--|----|- |dominant- | | |~~ |-----|-----|-----|-o--|--*-|- |septakkord | | |___/ 1 struna |ot noty si | | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | | 3 3 4 - Hm7-5 | |__ |-----|--!--|-----|----|----|- | Hm7-5 | si,re,fa,lya | | | |-----|-*---|-----|----|----|- |poluumen'- | | |~~ |-----|-----|-*---|----|----|- |shennyj(ma- | Oboznachaetsya tak zhe i | |__ |-----|---*-|-----|----|----|- |lyj)vvodnyj| Dm6 (Minornyj akkord s | | | |-----|-----|---*-|----|----|- |septakkord | sekstoj) | |~~ |-----|--!--|-----|----|----|- | | 3 4 2 - Dm6 | |___/ 1 struna | | re,fa,lya,si | |===================================|===========|==========================| |~~~\ 1 lad 3 lad 6 struna | H dim | 3 3 3 | |__ |-----|--!--|-----|----|----|- | G#dim | si,re,fa,sol'# | | | |-----|--*--|-----|----|----|- | D dim | | |~~ |-----|-----|-----|----|----|- | F dim | Oboznachenie H dim | |__ |--*--|-----|-----|----|----|- |umen'shennyj| predpochtitel'nej,tak kak | | | |--*--|-----|--*--|----|----|- |vvodnyj | pri dannoj applikature | |~~ |--*--|-----|-----|----|----|- |septakkord | samyj nizkij zvuk - si | |___/ 1 struna | | | |===================================|===========|==========================| Primechaniya : 1) Po tehnicheskim prichinam ( otsutstvie simvola "bemol'" v standartnom kode ASCII ) noty so znakom "bemol'" zameneny na engarmonicheski ravnye im so znakom "diez" (#) . 2) V nekotoryh sluchayah dlya sozdaniya osobyh vyrazitel'nyh effektov dopuskaetsya zvuchanie strun,pomechennyh znakom " !". 3) Pri ispolnenii proizvedenij v nekotoryh tonal'nostyah akkordy,oboznachennye zdes' so znakom(#)"diez",mogut obozna- chat'sya s ispol'zovaniem znaka (X) "bemol'". Pri etom : AX = G# ; VX = A ; SX = H ; DX = C# ; EX = D# FX = E ; GX = F# ; NX = B = A# 4) U "dzhazistov" simvolom "B" obychno oboznachaetsya nota "si", a ne "si-bemol'" ( to est' vmesto "H" pishut "B" , a vmesto "B" pishut "VX" (B-bemol') ). 5) Odni i te zhe akkordy mogut byt' izvlecheny pri razlichnyh ap- plikaturah.Vybor odnoj iz nih opredelyaetsya muzykal'nym vku- som ispolnitelya. 6) Odni i te zhe akkordy dopuskayut razlichnye oboznacheniya. Konk- retnoe oboznachenie vybiraetsya ishodya iz tonal'nosti,v koto- roj ispolnyaetsya proizvedenie,i funkcional'noj roli togo ili inogo akkorda. Akkordy tipa Xm6, gde X-oboznachenie lyuboj noty,dopuskayut oboznachenie Ym7-5, gde Y - oboznachenie noty, kotoraya nizhe X na maluyu terciyu ( 3 polutona ).Akkordy tipa X6 mozhno oboznachit',kak Ym7 ( Y opyat' nizhe X na maluyu terciyu ). Akkordy tipa X dim dopuskayut 4 vida oboznachenij, tak kak kazhdaya nota, vhodyashchaya v takoj akkord, mozhet byt' prinyata za osnovnoj ton ( ne schitaya "igry" so znakami al'teracii ). 7) I,nakonec, tablica oboznachenij not. __________________________________________________________ |do |do#|re |re#|mi |fa | fa# |sol'|sol'#|lya |lya#|si |do | |si#|reX| |miX|faX|mi#|sol'X| | lyaX | |siX|doX|si#| |---|---|---|---|---|---|-----|----|-----|---|---|---|---| |C |C# | D |D# |E |F | F# | G | G# |A |A# |H |C | |H# |DX | |EX |FX |E# | GX | | AX |VX |B |SX |H# | | | | | | | | | | | |NX | | | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vnimanie ! V kachestve znaka "bemol'" ispol'zuetsya "zaglavnyj myagkij znak" ( X ), poetomu pri razlichiyah v tablicah zagruzki znakogeneratora vozmozhny nedorazumeniya.

  Nota Si: B ili H ???

Newsgroups: relcom.music From: Yury Shimanovsky (jes@mars.krid.crimea.ua) Subject: [News] "B" ili "H", PRAVILXNYJ OTVET - H. B ili H ??? Uzhe neskol'ko raz v konfe podnimalsya vopros o putanice pri oboznachenii noty SI v bukvennom napisanii. Nadeyus' nizheizlozhennoe rasstavit vse tochki nad i v etoj zaputannoj istorii. Nu dlya nachala raskroem muzykal'nuyu enciklopediyu na slove "SI" i prochitaem, chto tam napisano. "Si- vo Francii, Italii i nekotoryh dr. stranah oboznachenie zvuka H". Nu chto zh, vse ponyatno, hotya menya eta formulirovka myagko govorya udivila. Vyhodit, my otnosimsya k "nekotorym dr. stranam". A vot otkuda vzyalas' B. (kak nam eto chitali v kurse sol'fedzhio): Iznachal'no dlya oboznacheniya zvukov ispol'zovalis' pervye 7 bukv latinskogo alfavita i sootvetstvovali oni natural'nomu Lya-minoru (A-moll). To est', Lya, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol'. A B C D E F G Zametim, Si=B. Logichno, no eto samoe staroe oboznachenie. Putanica nachalas' s poyavleniem dzhaza. Delo v tom, chto dzhazovyh orkestrah osnovnoj kostyak sostavlyayut duhovye instrumenty. A na nih (kto igral, tot znaet) naibolee udobnymi tonal'nostyami yavlyayutsya fa- mazhor i si- bemol'mazhor. V etih tonal'nostyah nota Si nikogda ne vstrechaetsya, vstrechaetsya tol'ko Si- bemol'. Nu dzhazisty i reshili, zachem my budem kazhdyj raz pripisyvat' k note B etot durackij bemol', vsem itak yasno, chto on podrazumevaetsya. I perestali pisat' znak "b" v svoih notah. Srazu voznikla putanica: v odnih notah "V" eto si, v drugih - si bemol'. A kakie noty dzhazovye, kakie - net, hren ego znaet, delo sub®ektivnoe. I vot sobralis' muzykanty- teoretiki i reshili, puskaj dzhazisty zabirayut bukvu V i puskaj eto budet si- bemol'. A dlya noty Si puskaj budet bukva H, vos'maya bukva latinskogo alfavita. S teh por Si oboznachaetsya kak "H", a Si- bemol' kak "B" ili "Hb". Oba oboz- nacheniya pravil'ny. A vot zapisyvat' notu Si kak "B"- nel'zya, eto oshibka, sledstvie vse toj zhe putanicy, kotoraya do sih por inogda voznikaet. Nadeyus', proyasnil situaciyu. YUra SHimanovskij.

  Nota Si: B ili H, vozmozhny varianty.

dlya YUriya SHimanovskogo SHiroko izvestno, chto iznachal'no nota si-bemol' byla oboznachena bukvoj V v svyazi s tem, chto pervoobraznyj stroj muzykal'nyh instrumentov, ravno kak i muzyki voobshche, ne vklyuchal v sebya nikoim obrazom zvuka, ekvivalentnogo sovremennomu si-bekar. Zvuk si byl dobavlen pozdnee v svyazi s neobhodimost'yu ravnomernoj temperacii muzyki i byl oboznachen bukvoj N! Pervonachal'no gamma vklyuchala zvuki ut (do)-re-mi-fa-sol'-lya. Sleduyushchij zvuk oboznachalsya libo slogom si (sovremennoe si-bemol'), libo zvukom *ut*. Vy legko primete nashi vozzreniya, esli obratites' k barochnoj literature, v kotoroj zvuk si sovremennyj uzhe oboznachaetsya bukvoj N. Vspomnite, naprimer, syuitu nomer 2 pokojnogo Baha, kotoraya, kak Vy, bez somneniya, pomnite, nazyvaetsya H-moll. Vashi iskrennie dobrozhelateli: Granovskij Aleksej |duardovich Tereshchenko Fedor Aleksandrovich

  Linejka muzykal'nyh intervalov i akkordov (c)

From: "Oleg A. Chernozyomov" C D E F G A B H C D E F G A B H C D E F +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 1 :m 3 +:- 5 +:6 7 +: - 9 prima:ter- :kvin-:septi: nona : ciya : ta : ma : mazhor C x : x : x : : minor Cm x :x : x : : uvelichennoe trezvuchie C+5 x : x : x: : umen'shennoe trezvuchie Cm-5 x :x :x : : C+3 x : x: x : : sekstakkord C6 x : x : x :x : Cm6 x :x : x :x : bol'shoj mazhornyj septakkord : : : : C+7 (Cmaj7) x : x : x : x: dominantseptakkord C7 x : x : x : x : C7+5 x : x : x: x : C7-5 x : x :x : x : bol'shoj minornyj septakkord : : : : Cm+7 x :x : x : x: malyj minornyj septakkord : : : : Cm7 x :x : x : x : uvelichennyj septakkord C+7+5 x : x : x: x: malyj vvodnyj septakkord Cm7-5 x :x :x : x : umen'shennyj septakkord Cdim x :x :x :x : bol'shoj nonakkord C9 x : x : x : x : x malyj nonakkord C-9 x : x : x : x : x : : : : Sut' linejki takaya. Po shkale raspolozheny noty, cherez rav- nye intervaly. Odno delenie ravno polutonu. Vnizu postroeny dlya primera akkordy ot do. Vertikal'nymi liniyami razbity zony intervalov, oni imeyut nazvaniya (terciya, kvinta, itp.). Vidno, chto esli nota v zone tercii sdvinuta vlevo, to eto minornyj akkord. Esli vpravo, to eto budet +3. Esli nota v zone kvinty sdvinuta vlevo, to eto -5, esli vpravo - eto +5. V zone septi- my: nota vlevo, znachit 6, vpravo +7. Poseredine - prosto 7. To zhe i v none. Estestvenno, septakkordy imeyut po 4 noty, a nonakkordy - 5. Kak najti intervaly v akkordah, kotorye zdes' ne privede- ny? Naprimer, nado raspisat' Cm9. |to nonakkord, znachit v nem 5 not. Akkord minornyj, znachit v zone tercii nota sdvinuta vlevo. Drugih znakov net, znachit v drugih zonah noty stoyat poseredine. Pishem: C, Eb, G, B, D. Tol'ko estestvenno, esli v akkorde net 6, 7 ili 9, to eto trezvuchie, esli stoyat 6 ili 7, no net 9, - eto 4-zvuchie, a esli est' 9 pri lyubyh drugih znachkah - eto 5-zvuchie. Kak pol'zovat'sya linejkoj dlya postroeniya ot drugih not. Ochen' prosto. Nado sdvinut' znachki, napisannye dlya C k is- komoj note. Naprimer, nado najti, kakie noty vhodyat v Fm6. Ak- kord stroitsya ot F (fa). Berem strochku dlya Cm6 (mozhno, raspe- chanannuyu na bumage, mozhno v tekstovom redaktore, vzyatuyu v columnar block) i podstavlyaem na linejke k note F. Poluchitsya tak: G A B H C D E F G A B H C D E F G A B H +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- x :x : x :x : Znachit, v Fm6 vhodyat noty: F, Ab, C, D. Vot i vse. Ol Cher (c) 1996

  Ob ustrojstve akkordov

From : Nik Sbytov 2:5020/122.58 26 Nov 94 Znachit, tak. Akkordy v chistom vide sostoyat iz 3 not, raspolozhennyh po terciyam. Terciya - eto interval mezhdu notami, ravnyj 1.5 tona (malaya) i 2 tona (bol'shaya). Tercii otschityvayutsya vverh (v storonu povysheniya tona) ot pervoj noty akkorda, kotoraya, sobstvenno, i daet emu nazvanie. T.e. nash lyubimyj Am otschityvaetsya ot noty A (lya). Uchityvaya vysheizlozhennoe, poluchaem 4 varianta akkorda ot odnoj i toj zhe noty: Struktura Nazvanie Naprimer: malaya+bol'shaya minornoe trezvuchie Am (a-c-e) bol'shaya+malaya mazhornoe trezvuchie A (a-c#-e) malaya+malaya umen'shennoe trezvuchie Adim (a-c-e!) bol'shaya+bol'shaya uvelichennoe trezvuchie A5+ (a-c#-f) S pervymi dvumya vse privychno i ochevidno. Tretij i est' dim. Obychno pri postroenii applikatury dlya nego k nemu prisobachivayut eshche odnu notu eshche na poltora tona vyshe - poluchaetsya dim7 - kraski eto ne menyaet, a dazhe usugublyaet. Pri etom obra zuetsya zabavnyj effekt. Poskol'ku polnaya oktava - eto 6 tonov, to pri izme nenii tonicheskoj noty na poltora tona v lyuboyu storonu akkord perehodit sam v sebya. T.e nachinayut sushchestvovat' vsego 3 razlichnyh dim'a. I razobrat'sya, gde u nih tonika ne predstavlyaetsya vozmozhnym. Obychno, kogda pishut, skazhem, Ddim, imeetsya v vidu libo bas re, libo dim c re na pervoj strune - ya vstrechal i tot i tot varianty. Ispol'zuetsya dim po vsyakomu - chasto vmesto rodnoj domi nanty tonal'nosti, poskol'ku otlichaetsya ot mazhora s semerkoj tol'ko odnoj notoj (E7 - eto e- g#-h-d; E#dim - e#-g#-h-d), pravda, samoj pervoj. U menya shesterka, i samaya privychnaya applikatura dim - eto 1|---|-*-|--------- |-*-|---|--------- |---|-*-|--------- |-*-|---|--------- |---|---|--------- 6|---|---|--------- I etu applikaturu vozish' vzad-vpered po grifu v sootvetstvii s potrebnostyami Uvelichennoe trezvuchie vstrechaetsya gorazdo rezhe, i nakatannoj applikatury u menya lichno net. Obychno beresh' odnoimennyj mazhor i dvigaesh' poslednyuyu notu na poltona vverh. A oboznacheniya etogo dela byvayut eshche raznye vsyakie, no obychno po zvuchaniyu ponyatno, o chem idet rech' - vkus u nego dostatochno bezobraznyj i uznavaemyj. AJ> Propishi eshche, chto takoe Maj7, SUS, i chto oznachayut ciferki pri akkordah. Po povodu maj - eto oznachaet, chto v akkorde plyus k imeyushchimsya trem poyav- lyaetsya chetvertaya nota, otstoyashchaya ot pervoj stupeni na bol'shuyu septimu (t.e. na pyat' s polovinoj tonov) vverh. Ili, chto to zhe samoe, na poltona vniz - blago oktava shest' tonov rovno. Sus - po russki nazyvaetsya zaderzhaniem. Voobshche eto oznachaet, chto v mazhornom akkorde vmesto srednej noty poyavlyaetsya drugaya, vyshe prezhnej na poltona. T.e. struktura akkorda vyglyadit vmesto 2+1.5 tona kak 2.5+1. Poluchaetsya eto bezobrazie chasto ot togo, chto eta nota ostaetsya ot predy- dushchego akkorda, vrode by zaderzhivaetsya, hotya sam akkord smenilsya. I, es- testvenno, chashche vsego ona potom perepolzaet na rodnoe mesto - na poltona nizhe. A vot chto takoe maj7 dlya menya zagadka - odnovremenno dve septimy v akkorde? Imho, mnogovato budet. Ili tam prosto net zapyatoj? (|to 7+) Pro ciferki tak - cifra pri akkorde oznachaet dobavlenie k obychnomu akkordu eshche 1 noty (sootvetstvenno, esli 2 cifry - dve noty, i tak dalee :))) ) To, chto obshcheupotrebimo (po krajnej mere, mne vstrechalos') : 5- - umen'shennaya kvinta - 3 tona 5+ - malaya seksta - 4 tona 6 - bol'shaya seksta - 4.5 tona 7 - malaya septima - 5 tonov 7+ - bol'shaya septima - 5.5 tonov 9- - malaya nona - 6.5 tonov 9 - bol'shaya nona - 7 tonov 11 - chistaya undecima - 8.5 tonov Ne sprashivajte menya, pochemu 9 nel'zya bylo obozvat' 2 - ne znayu. To zhe samoe pro 11. Mozhet, chtoby oni ne plavali v zavisimosti ot tonal'nosti? Legko zametit', chto dobavlenie 7+ ili napisanie maj ekvivalentny. Eshche - 3+ ili 3- : povyshennaya ili ponizhennaya na poltona srednyaya nota akkorda. Da, eshche - dostatochno ochevidno, chto plyus i minus sootvetstvuyut prosto povysheniyu ili ponizheniyu sootvetstvuyushchej noty na poltona, t.e. stavyatsya vmesto dieza i bemolya. Teper' - na koj vse eto nado: Berem akkord... mne-e-e... G7/5- Bukvy pri nem nikakoj - stalo byt', eto obychnyj mazhor plyus 2 dopolnitel'nye noty. 1 stupen' : g (sol') - beretsya iz nazvaniya akkorda 3 stupen' : h (si ) - na 2 tona vyshe 1 stupeni, poskol'ku mazhor. 5 stupen' : d (re ) - eshche na 1.5 tona vyshe, chem tret'ya, po vysheukazannoj prichine Teper' dopolnitel'nye noty: 5- : d' ili c# - otschitali 3 tona vverh ot pervoj stupeni (ili poltona vniz ot pyatoj) 7 : f - analogichno, 5 tonov vverh ot pervoj. Itogo : g-h-c#-d-f Dalee - berem gitarnyj grif i raspisyvaem, gde chto mozhno zazhat'. Tut zavisit ot togo, kak vy ee nastraivaete. Standart - ot 1 k 6 strune ( dlya shesterki ) e-h-g-d-a-e. Peremeshchenie na odin lad sootvetstvuet povysheniyu zvuka na poltona. Ni i vot: e |- f -|-----|- g -|-----|----- h+|-----|- c# |- d -|-----|----- g+|-----|-----|-----|- h -|----- d+|-----|-----|- f -|-----|- g - a |-----|- h -|-----|- c# |- d - e |- f -|-----|- g -|-----|----- A dal'she iz etogo nabora smotrim, gde chto zazhimat'. Vidno, chto variantov nemalo. Samyj prostoj, kakoj vizhu - kinut' barre na tretij lad i zazhat' na chetvertom 3 i 5 strunu. Ne ponravitsya - poprobuj po drugomu. Esli ne len' - raspishi eti zhe noty do 12 lada, mogut byt' interesnye varianty Oj, chtoj-to ya pishu i pishu :(. > Ne mogli by Vy v dostatochno dostupnoj forme rasskazat' o > postroenii sostavnyh akkordov tipa Bm/A, D/A, E/G# i t.p. Oboznacheniya tipa X/y oboznachayut akkord X, vzyatyj s basom Y (ili, inogda, neobyazatel'no s basom, prosto s dopolnitel'nym zvukom y, no eto redko, i formal'no oboznachenie podrazumevaet tol'ko bas) Sam bas v akkord vhodit' ne obyazan - poetomu pugat'sya akkordov tipa Hm/A ne nado.

Last-modified: Tue, 04 May 1999 18:53:47 GMT
Ocenite etot tekst: