Ocenite etot tekst:


---------------------------------------------------------------
 © Copyright Ramunas Jaras
 Email: jararamu@takas.lt
 Date: 8 May 1999
---------------------------------------------------------------


Labas rytas! Tai jau ankstyvas rytas!
Ta ryta jis atsibunda plaiiai ir nusiyuiovauja. Jo vardas - Steponas, virtuvlje
jis verda vandenb.
Atidaro langa, pamato uyu kampo nykstantb sijono gabala, po langais - yumogaus
didumo runb. Steponas palieka langa atidaryta.
Steponas trukteli viryklls rankenas - ko taip ilgai verda - ir traukia
b vonia, iia yuvilgteli aukrtyn, yuvilgteli yuemyn ir valosi dantis.
Ranka teka vanduo, lara ant yuemls.
Vonioje Steponas rzhyuia kalba sau b veidrodb. YUodyuiai sunkiai eina ir burnos
pro repetuka, bet jis yueria juos kaip skiedras.
Stepono monologo fragmentas:
- Ar yuinau rit ka - jie jau gulls bejlgiai, o mano dantys tik vll apsitrauks
nauja nervarumsh pllve! Jie vlliau ierkos smarkish kaip griaustinis yuaibsh,
o ar tik irsitrauksiu ir kirenls repetuka! Tai - skirtumas tarp manzhs ir
jsh, - Steponas duria pirrtu b veidrodb, blyksteli keista rviesa.
Steponas prisiminl ka tuoj tuoj darys, staigus rytmeiio ypas irsisklaidl
tarsi vljas, Steponas susiraukl.
Jis irgirdo, kaip uyu sienos sugirgyudljzhs praslinko liftas.
-Vienas yumogus, - tarl lltai, - vienas yumogus. - Ir tai buvo paskutiniai
jo kalbos yuodyuiai.
Vanduo be garso kapsljo b kriauklls skylzh, ir naktis buvo jau seniai pasibaigusi,
- tai buvo rytas. Tai jau ankstyvas rytas! - Ar eisiu b miesta! - irsiriepdamas
suruko jis. - Kur paskyriau pasimatyma Terapijai! - tarl Steponas ir ljo.

Aplinkui geso brykrniuoti namsh langai, ir namsh stogsh kyrojo antenos, kai
kur augo medyuish, taiiau ir tie pliki, be lapsh, - buvo yuiema, dviderimtojo
amyuiaus galas.
Iia pat ritosi marinos - marina puiki, ratai nuostabys - sldintieji uyu
vairsh linksmai kraipl galvas ir plazdeno vlliavlllmis. Dyueryugiantys dyml
sunkiablozinai - jie, skleisdami dymsh ir kamuolish gysius. Gatvlje kvlpuoti
darlsi sunkiau, girdljosi plsiishjsh yuingsnish kaukrkesys, nesigirdljo taiiau
jsh yuvilgsnish dzingsljimo.
- Kokia laiml, - tarl Steponas, - kokia laiml, tuoj ar irvysiu Terapija.

Steponas perlipo tvora, sldo b autobusa, atvayuiavo prie apyuvalgos bokrto.

Jis blipo b stiklinb, aptarkyta purvu lifta, paspaudl rankenlles. Liftas
sugirgyudljo, kyla aukrtyn. Steponas uyuvertl galva. Terapija jau buvo ten,
- ji matlsi ir apaiios, Steponas nuleido akis. Liftas sustojo, pasislinko
b rona, vll lml kilti.
- Labas, Terapija, - tarl jis.
- Labas, Ugniuk, - tarl ji.
Jis paklausl:
- Kodll Ugniuk?
Terapija parodl pirrtu b emblema ant jo palto - su miestu ir skrendaniiu
irsiyuiojusiu raudonu gaidyuiu, kuriam vietoj uodegos buvo ugnis. Po emblema
buvo uyuraras: "SAUGOKITE MIESTA NUO GAISRSH!"
Stonas tarl:
- Kaip gyveni?
- Gerai, - atsakl Terapija.
- Gal eime pasiyuvalgyti po miesta? - pasiyll Steponas.
- Kad ir ir iia viskas matosi, - Terapija parodl pirrtu b rykuose paskendusius
pastatus.
- Atrodo, kad nesimato, - tarl Steponas.
Terapija stovljo ir laukl.
Ir tikrshjsh ji tik ir tetrorko nuveikti kayuka naujo, naujo patirti. (Tai
jai vis nepavykdavo. Grbyuusi namo ir kokios nors mlsmalls, ji grlsmingai
dauyuydavo sienas sugniauyutais pirrtais, rlkdavo:
- Kodll ar nenuveikiau nieko naujo, naujo nepatyriau?!)
Rtai tokia Terapija buvo.
Steponas yuiyrljo b jos veida ir mirkiiojo.
Ir tikrshjsh jam tik tiek ir buvo skirta - yuiyrlti ir mirkiioti.
Rtai toks Steponas buvo.
Miesto aukriiausiame pastate dingtelljo varpas, prijungtas prie laikrodyuio
mechanizmo. YUmonls irgirdo jb ir tarl:
- Jau vidurdienis. Nuo riol sakysime vienas kitam "laba diena".

Bet diena buvo ykanota.
- YUinai, vaikeli, - tarl Steponas, monologsh mlgljas, - eisime mes su tavimi
b kavinzh, irgersime karrtai verdaniios kavos, yuiyrlsime kaip sklaidosi
jos dymai prie lubsh ir leisime jai teklti gerkllmis. Ir kalblsime apie
meilzh, amyuina kaip YUeml. Kaip YUemls planeta ir rachtos, sminganiios b ja.
O juk nieko baisaus, tos rachtos. YUemei tai tik smulkios adatukls - nieko
daugiau.
Terapija gyyutelljo peiiais. Ir tikrshjsh ji buvo irdidi. Palaidi jos plaukai
krito jai ant peiish... Rtai tokia Terapija buvo.
Liftas sugirgyudljo ir pajudljo yuemyn. Apyuvalgos aikrtell - tai ren , tai
ten pagerbta yumonish kojsh, - tolo nuo jsh b dangsh.
Jie nusileido ir ljo gatve. Steponas slystelljo. Rtai toks Steponas buvo.

Kavinlje rurmuliavo, visur iia juodavo kavos skystis. YUmonls sldljo uyu
stalsh ir dyuiauglsi riuo skysiiu, todll uyueiga taip ir vadinosi - kavinl.

- Rtai, pagaliau, Terapija, mes sldime uyu vieno stalo, - tarl Steponas,
sldldamas uyu vieno stalo su Terapija. - Rtai, pagaliau, galime paimti vienas
kita uyu ranksh, ir mirksint yuvakei, mirkslti viens kitam paslaptingus yuenklus.

Iia priljo kelneris:
- Laba diena. Linkiu maloniai praleisti laika. Ko pageidautumlt?
- Arbatos, - tarl Steponas. Terapija tylljo.
- Kaip tai arbatos, - tarl kelneris susierzindamas, darydamas keistus judesius
pirrtais, - iia gi kavinl.
- Atleiskite, - tarl Steponas, - arbata mayuiau kainuoja.
Kelneris dingo.
- Terapija, - tarl Steponas, - rtai dar kas...
Tuo metu kelneris kerrydamas pernelyg staigiai suktelljo magnetofono rankena,
kavinl subliuvo.
- CHA-A! - raukl garsiakalbiai, - CHA, ANA-A, CHA!!!
Muzika pritilo, bet Steponas jau buvo praradzhs ama.
- Taip, - burbtelljo jis, - taip.
Terapija sldljo ir laukl. Steponas tapo niyrus, padljo smakra ant dviejsh
kumriish, sudltsh viens ant kito.
- Terapija, - tarl jis. - Papasakosiu tau istorija-mintb, atljusia man
rbryt b galva. YUmonls - atljo man ta mintis - yra sudltingi. Jsh kojos tik
dvi, ir kopdami b kalna purvinais rlaitais, jie pastato viena koja ir ji
laikos tvirtai, jie pastato antra ir jei ri paslysta, ir jei pirmoji taip
pat, kabindamiesi yuemls, dardldami nervariu yuvyru, - buvzh nesulaikomai
didingi sutvlrimai - jie guli. Kaip jie gali judlti tokiu primityviu bydu
- viens du, viens du - kai aplinkui ritiek purvo? Tai jiems nedaro garbls.

"Nusikalbljo", - pagalvojo Terapija.
Steponas lmlsi arbatos. Terapija sldljo perkreipusi lypas, yuiyrljo b jb.
O jis gi yuiyrljo tik b arbata. Steponui buvo nejauku, jis nedrbso pakelti
akish b Terapija. "Kodll ji taip elgiasi", - galvojo. Uyu tai jam
galvoje lml gimti begall miniish apie byrima ir arbatos tirriish.
Ir staiga pro duris bljo dar viena lankytoja. Apsiyuvalgiusi raudonomis
akimis, pamatl Terapija.
- Tera, - tarl ji ir pasuko prie Terapijos.
- Asta! - tapo aktyvia Terapija, - kaip iia atsiradai?
Asta atsisldo prie Terapijos. Ji buvo yuemesnl uyu Terapija, turljo samurajaus
veida. Steponas kostelljo, gudriai, kaip jam atrodl, rypsodamasis tarl:

- Jys ja vadinate Tera ar Terra?
Jos abi blogom akim payuiyrljo b jb. Asta norljo sakyti, bet Terapija pasakl
pirmoji:
- Nekreipk dlmesio b rita idiota, - Terapija palml Asta uyu rankos, - geriau
papasakok, kaip gyveni.
Stepona pritrenkl Terapijos epitetas. Jis atrlijo, jo yuandikaulis atkaro.
Jei Steponas bytsh neturljzhs lypsh, visi bytsh pamatzh, kad jo virrutiniai
dantys nesilieiia su apatiniais. Steponas apdujzhs stebljo ria scena:
- Ojoj, Terapija, - tarl Asta, paimdama Terapija uyu antros rankos, yuiyrldama
jai b akis, - viskas ritas velniop.
Terapija paguodl Asta, kad gal ne.
Asta tzhsl:
- Ar... mane irmetl ir darbo, ar jau daugiau ten negrbriu, ar praktirkai,
- ji paklll kairzh ranka prie akish, jos lypos irsikreipl.
- Manyje tiek visko susikaupl! - lyyutaniiu balsu tarl Asta ir staigiu judesiu
bsirzhyul Terapijai b petb.
- O be to, - tarl nuo peties, - mane paliko Jisai!
Terapija apkabino ja, patirties pilnu yuvilgsniu kariiai yuiyrljo kayukur
b kampa.
Asta raudojo, Terapija sldljo.
Tai truko ilgai.
Steponas yuvilgt ten, yuvilgt ren ir atsiminl vonia, kurioje vallsi dantis
rbryt, judesb irtiestu pirrtu b veidrodb, bsivaizduojant, kad ten sldi
nematomas klausytojas. Kurb laika Steponas vartaliojo rb bvykb galvoje,
paskui irplltl akis, lml kai ka suprasti.
Steponas apyuiyrljo savo pirrta.
Ris pirrto galas, - suprato Steponas, - rb ryta pradyrl veidrodb kiaurai.

Ten, uyu stiklo stovljo irgi Steponas, ir kai veidrodis tapo pradurtas,
Steponas uyu veidrodyuio atgijo. Jis lml judlti nepriklausydamas nuo Stepono,
esaniio iia, ir tik ir pirmo yuvilgsnio atrodl, kad jie abu juda sinchronirkai.
Tai buvo apgaull. Vissh pirma, skyrlsi jsh mintys, paskui yuvilgsniai ir galiausiai
- judesiai. Taip, Steponas, esantis rioje veidrodyuio puslje, galljo to
nepasteblti. Bet Steponas anoje puslje - atvirkriiai. Visiems gi airku,
kad bydamas anapus, gali suprasti daug daugiau.
...Tas momentas, kai veidrodis tapo pradurtas, kai pirrto galiukas trumpam
pabuvojo ne iia, kuris viska pakeitl, tas momentas paskui daug reirkl Stepono
gyvenime.
Jam pasidarl baisu - kas dabar bus?
Vll pasireirkl barmenas, bjungdamas skamblti nepaprasto groyuio muzika.

- Laily, laily, - rlkl garsiakalbiai.
Asta sureagavo. Ji staigiai paklll galva ir payuvelgl Terapijai b akis.

- Te-ra-pi-ja! - suruko ararota burna, - ar atsimeni, Terapija!
- Atsimenu, atsimenu, - tarl Terapija.
- Mes visada rokdavome, kai ji grodavo! - suruko Asta.
- Atsimenu, atsimenu, - tarl Terapija.
- Te-ra-pi-ja! - suruko Asta, - mes visada rokdavome!.. Visada!.. A!
Asta vll bsikniaubl b Terapija, laikydama ja uyu atlapsh, rlkdama, kad rokdavo.
Muzika ir garsiakalbish griaudljo rami ir tyli. Terapija sujudljo, yuvilgtelljo
b Stepona ir ir llto atsistojo. Asta dunkstelljo galva b stala. Terapija
irljo b kavinls vidurb ir - pamayuu lml rokti, kraipydama klubus.
Terapija roko.
Diena nepavyko.
Steponas lltai, tarsi miglos gabalas, atsistojo.
- Ar einu ir iia, - tarl jis sau.
Ir Steponas ljo.
Jis vaikriiojo gatve susiraukzhs, tarsi bandydamas kayuka prisiminti. Jis
atsidyrl prie lifto, truktelljo jo duris, durys neatsidarl.
Jos plevlsavo atsilupusiais skelbimais.
"Eime toliau, - pasakl Steponas.
Jis pasiekl vonish parduotuvzh. Iia stovljo yumogus ir kayuka kalbljo praeiviams,
kurie jo nesiklausl. Turbyt tai buvo parduotuvls savininkas, siylantis
yumonlms uyusukti vidun. (Niekas riais laikais nesidomi voniomis).
Steponas vaikriiojo parduotuvls viduje, apyuiyrinldamas bvairiausias vonias.
Vienos buvo paprastos, kitos spalvotos, treiios su motorais. Prie kiekvienos
vonios stovljo po grayuia mergina, besirypsaniia nuo ausies iki ausies.
(Kayukas buvo prispjovzhs b viena ir vonish).
Steponas lml sunkiai kvlpuoti, irgriuvo ir parduotuvls gatvln, lml yuingsniuoti
ja. Metams blgant, kvlpuoti mieste darlsi vis sunkiau, dabar gi buvo beveik
nebmanoma.
Jis bsivaizdavo stovbs lauke - uyu miesto. Ne mieste, nereikia miesto, niekur,
ne mieste!
Jis stovljo lauke ir kvlpavo.
Tada Steponas tik yuvilgt b laikrodb! Steponas kryptelljo!
- Jau pusl trijsh! - tarl jis ir kryptelljo.
Pusl trijsh kaip parllzhs sukosi aplink Stepona. Steponas ir nekantrumo sutrepsljo.

Steponas pasileido blgti. Jis pasuko uyu kampo, paskui dar uyu vieno ir dar
uyu vieno. Paskui pasuko uyu kito kampo, paskui dar uyu kito, dar uyu kito.
Paskui pabandl pasukti uyu vissh kampsh ir karto - kampai atsigrzhyul ir bsistebeilijo
b jb. Steponas priblgo autobussh stotelzh, netoli smygsojo stulpas su skardos
staiiakampiu, smarkiai sykuriuojaniiu marinsh sukeltame vljyje. Steponas
net neyuvilgtelljo b jb.
- Greiiiau, greiiiau, - kalbljo jis, lipdamas b autobusa

          1993, 1995 5-6

Last-modified: Mon, 17 May 1999 15:05:55 GMT
Ocenite etot tekst: